Waosan: 2 Samuel 11: 26-12: 10, 13-15     |     Pamuji: KPK 312
Nats:
“Sawisé lelakon mau, Gusti Allah utusan Nabi Natan sowan Raja Dawud.” (ayat emas 12: 1)

Ing jaman samangke saya dangu saya kathah persoalan balegriya ingkang njalari balegriya Kristen dados broken home (risak). Boten sekedhik ingkang pegatan, ingkang pepisahan tanpa pegatan, lan ingkang pijer tukaran kemawon temah boten wonten katentreman. Menika sedaya kasababaken paham hedonisme, nggih menika paham ingkang nengenaken kanikmatan. Sedaya perkawis kedah tansah nikmat. Pramila yen wonten perkawis ingkang boten nikmat, lajeng nuwuhaken persoalan, pados kanikmatan dhateng tiyang utawi papan utawi cara sanes. Awit saking menika ing saben brayat Kristen prayoginipun wonten gladhen (latihan) ajeg nindakaken perkawis lan nedha tetedhan ingkang boten nikmat (boten dipun remeni). Gladhen menika kalampahaken dadosa dhateng anak lan ugi dhateng bapa-ibu.

Raja Dawud ugi kabanda dening hedonisme menika, temah ngrisak brayating tiyang sanes, malah brayating prajuritipun piyambak ngantos tega ngarah patining prajuritipun menika. Gusti  Allah prihatos sanget dhateng tumindaking raja pilihanipun menika. Pramila saking menika Gusti Allah lajeng ngutus Nabi Natan melehaken Raja Dawud.

Timbalanipun Allah menika sanes jejibahan ingkang gampil, kepara awrat sanget. Karana, Nabi Natan kedah ngengetaken lan melehaken raja ingkang kagungan purba wasesa (kuasa) midana sintena kemawon miturut pikajengipun piyambak. Menawi piwelehipun Nabi Natan boten katampi lan Raja Dawud kumawasa, panjenenganipun saged kapatrapan pidana awrat. Pramila, Nabi Natan kedah kanthi ngatos-atos, wicaksana lan sabar anggenipun melehaken Raja Dawud. Panjenenganipun boten pareng gegabah lan emosional (gregeten).

Kita sedaya katimbalan lan katetepaken dados nabinipun Allah supados nindakaken lan mawartosaken menapa ingkang dados dhawuhipun. Menawi nyumurupi utawi mireng wonten brayat ingkang saweg ngalami persoalan karana kabithung hedonisme, kita kedah melehaken. Minangka nabi, kita boten pareng kendel. Sumangga kita tindakaken peladosan menika kanthi sabar, alus, wicaksana lan katresnan. [st]

“Piweleh kang alus bakal ndadekake ati luluh.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak