Pangawasane Allah Ngungkuli Pandonga lan Pikiran Kita

22 July 2016

Waosan : Efesus 3 : 14 – 21  |  Pamuji : KPK  168
Nats: “Iya Panjenengane kang kwaos nindakake luwih dening akeh katimbang apa kang kita dongakake utawa kita pikir, kaya kang kacetha ana ing daya kakuwatan kang tumindak ana ing kita.”[ayat 20]

Kita asring mujekaken Kidung Jemaat 10: 4 “Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kaurindukan. Ingat teguh: Ia berkuasa penuh. kasihNya kautemukan.” Pepujian menika ngengetaken kita supados boten mikiraken Gusti Allah miturut pikiran kita, ngukur pangwasanipun kanthi ukuran kita, utawi nggadhah pemanggih bilih Gusti boten saged njurungi pandonga kita. pikiran lan patrap ingkang kados mekaten menika asring damel kita rumaos awrat nyanggi momotaning gesang.

Supados kiyat nyanggi momotaning gesang ing donya menika, kita kedah sami donga-dinonga kados patraping gesangipun Rasul Paulus ing waosan kita:

  • Jengkeng sujud ing ngarsanipun Sang Rama ingkang dados etuking samukawis tumurun saking swarga.
  • Sami ndedonga dhateng Gusti Allah, supados:
    • Kita saged nyumurupi sipinten wiyar, panjang, inggil lan lebeting sihipun Sang Kristus. Wah malih saged nyumurupi dhateng sihipun Allah ingkang ngungkuli sedaya seserepan. Kanthi mekaten kita saged ngraosaken bilih menapa ingkang wonten ing gesang kita boten paja-paja menawi katandhing kaliyan sihipun Gusti. Kalebet awrating momotan gesang, saestu boten bandhing kaliyan pangwasanipun Gusti.
    • Kita sami kapenuhan ing kasampurnanipun Gusti Allah, ingkang kwaos nindakaken menapa kemawon nglangkungi saking menapa ingkang ita dongakaken lan kita pikiraken, kados kacihna wonten ing daya kakiyatan ing tumindak wonten gesang kita.

Inggih menika perlunipun kita sami donga-dinonga, supados kiya sami tansah kiyat-kiniyataken satunggal lan satunggalipun ing salebeting aben ajeng kaliyan sedaya kawontenaning jagad menika. Pramila, namung Panjenenganipun ingkang sayogya kacaosan kamulyan wonten ing pasamuwan lan ing Sang Kristus Yesus, turun-tumurun ngantos salaminipun. [SS]

“Aja ndeleng gedhene momotanmu, ndelenga agunging kwasane Gusti!”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak