Nyolong = Dosa

18 August 2016

Waosan :  Yusak 7 : 1, 10 – 26  |  Pamuji : KPK  43
Nats: “Nanging wong Israel padha nerak kasetyane, yaiku njupuk  barang-barang sengkeran mau, …” [ayat 1]

Kahanan ingkang awrat ndadosaken manungsa tumindak jahat dhateng sesaminipun. Contonipun, tiyang mendhet barang darbeking sesami kangge nyekapi kabetahan gesangipun, kados mendhet sepeda motor. Perkawis punika boten sae kangge tiyang punika, ugi tiyang ingkang kecalan sepeda motoripun. Bilih maling punika ketangkep massa, piyambakipun badhe dipun ukum dening massa. Bilih ketangkep polisi temtu dipun penjara. Ing tengahing masyarakat, piyambakipun boten badhe dipun ajeni malih.

Waosan kita nedahaken gegambaran anggenipun Gusti Allah duka dhateng bangsa Israel karana tumindakipun Akhan ingkang mendhet barang-barang jarahan (jubah lan selaka). Bab menika ndadosaken bangsa Israel nampi paukuman saking Gusti, bangsa Israel badhe kawon ngadhepi perang kaliyan bangsa sanes. Ing ngriku Gusti Allah ngutus Yusak kangge nedahaken kalepatanipun Akhan lan ngukum piyambakipun karana sampun mendhet barang jarahan lan damel dosa ing ngarsanipun Allah. Pungkasanipun Akhan dipun ukum srana dipun rajam watu lan dipun obong ing geni ngantos mati.

Konsep kawilujengan ing Prajanjian Lami kalandhesan kaliyan Toret. Sinten ingkang setya tuhu dhateng Gusti Allah sarta netepi punapa ingkang dados karsanipun ing Toret pinaringan berkah kawilujengan. Kosokwangsulipun ingkang boten setya lan manut dhateng Gusti badhe nampi paukuman.

Tiyang gesang temtu badhe ngadhepi mawarni-warni panggoda. Raos meri, sengit, dendam dhateng sesami asring ndadosaken tiyang tumindak ingkang jahat dhateng sesaminipun. Raos kepengin gadhah bandha donya kados tiyang sanes saged dados jalaran tiyang dumawah ing dosa. Karana punika kita kedah waspada. Kita kedah enget pangandikanipun Gusti bilih wonten paukuman kangge tiyang ingkang sengaja tumindak jahat dhateng Gusti lan sesaminipun. Nyolong punika sami kaliyan dosa. Pramila sampun ngantos kita dhawah ing dosa karana tumindak jahat punika, nanging mangga kita tansah saos sokur dhateng Gusti. Kita tansah ngaturaken panuwun ing ngarsanipun awit saking sedaya berkah kacekapan lan kawilujengan dhateng kita. [AR]

“Tinimbang nyolong ayo padha nyambut gawe kanthi temen tur bener!”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak