Njaga Kasucining Gusti Allah

4 January 2017

Waosan : Pangentasan (Keluaran) 3 : 1 – 5 | Pamuji : KPK 91 : 1, 3
Nats: “Dhawuhe Gusti Allah: Sira aja nyedhak mrene, trumpahira copoten saka ing sikilira, awitdene panggonan kang sira idak iku tanah kang suci.“ [ayat 5]

Pang. 3:1-6 isi perendahan Musa wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Menika katindakaken dening Gusti Allah srana nedahaken dhateng Musa bilih Gusti Allah menika Allah ingkang gesang (gambaran grumbul eri ingkang murub, ananging boten kamangsa ing latu) lan suci (latu pralambang kamurnian ingkang dados ancaman tumraping tumindak dosa). Menika boten namung nedahaken sinten Gusti Allah menika, ananging ugi nggambaraken kadospundi Gusti Allah tumraping gesangipun Musa lan sumbering peladosanipun, sanes sipat ingkang kepengin sumerep bab-bab ingkang supra alamiah (3), sanes pembelaan ingkang maligi asipat welas asih dhateng tiyang-tiyang ingkang katindhes (2:11), ananging kawigatosan kagem kamulyaning Asmamanipun Gusti Allah ing tengah-tengahing umatipun.

Ing Donga Rama Kawula, wonten ukara: Asma Paduka mugi kasucekaken. Panyuwun menika boten amargi Asmanipun Gusti boten suci utawi kirang suci, ananging kita sami kadhawuhan njagi kasucening Asmanipun Gusti Allah utawi njagi kasucening Gusti Allah. Njagi kasucening Gusti Allah menika kacihna saking sikap, tingkah polah, pocapan kita ingkang mulyakaken Asmanipun Allah (Kol 3:17). Menapa kita sami rumaos lan kraos menawi kita menika benten kaliyan Gusti Allah lan tansah mbucal reregeding dosa (5)?

Njagi kasucening Gusti Allah srana:

  1. Tansah sumadya ngasoraken gesang/ diri kita, wonten ing ngarsanipun Gusti Allah, purun kaereh dening dhawuhipun Gusti Allah.
  2. Tansah rumaos, kraos lan mangertos sinten sejatosipun Gusti Allah menika, inggih menika Allah ingkang gesang lan suci. Ingkang murugaken gesang kita boten sembarangan/sembrana.
  3. Tansah rumaos lan kraos sinten ingkang dados sumber utawi etuking peladosan kita dhateng sesami; sanes sipat welas asih dhateng sesami ingkang nindhes, ananging kebabaring kamulyanipun Allah ing gesang kita padintenan. [SS]

“Kawula kasagedna njagi kasucen Paduka, dhuh Gusti, lan njagi kasucen paparing Paduka wonten ing gesang kawula. Amin”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak