Nindakake Pakaryane Sang Rama

16 November 2016

Waosan : Yokanan 5 : 19 – 29 | Pamuji : KPK 93 : 1 – 3
Nats: “Sabab apa kang katindakake dening Sang Rama, iku uga katindakake dening Sang Putra” [ayat 19b]

Ing gesang padintenan mbokmenawi kita nate mireng tiyang ingkang dhawuh: “iki aku nindakake pagaweaning bapakku, aku nyambut gawe bebarengan karo bapakku.” Upaminipun: bapakipun bengkel motor, anakipun ugi nindakaken pendamelan bengkel motor. Prekawis menika saged kelampahan karana wontenipun sesambetan ingkang raket sanget malah kepara manunggal ing antawisipun bapak lan anak. Bapakipun pitados dhateng anakipun lan anakipun pancen saged dipun pitados.

Waosan kita dinten menika nedahaken wontenipun sesambetan ingkang raket sanget antawisipun Sang Rama kaliyan Sang Putra, malah manunggal. Sang Putra nindakaken menapa ingkang katindakaken dening Sang Rama, karana:

  1. Sang Rama nedahaken sedaya rancanganipun dhateng Sang Putra (20)
  2. Sang Putra kadosdene Sang Rama kagungan panguwaos paring gesang (21)
  3. Sang Putra kaparingan kawibawan dening Sang Rama kangge ngadili (22)

Pramila menika, wonten sesambetan ingkang raket sanget ing antawisipun mirengaken piwucalipun Gusti Yesus kaliyan pitados dhateng ingkang ngutus Gusti Yesus. Sinten ingkang mirengaken Gusti Yesus lan pitados dhateng ingkang ngutus Gusti Yesus, nggadhahi gesang ingkang langgeng, tuwin boten badhe katut kaukum, awit sampun ngalih saking pati dhateng gesang.

Gusti Yesus Putranipun Manungsa (manungsa ingkang sejatos), sampun kagungan panguwaos ngasta pangadilan. Badhe dumugi wancinipun sedaya tiyang ing pakuburan ingkang mireng swantenipun Gusti Yesus, badhe sami medal, ingkang tumidakipun sae tangi lan gesang ing salaminipun, kosokwangsulipun ingkang tumindakipun awon tangi lajeng kaukum.

KIta sampun mirengaken piwucalipun Gusti Yesus lan pitados dhateng ingkang ngutus Gusti Yesus, kita kedah ndherek nindakaken pakaryanipun Gusti Yesus, persis kados ingkang katindakaken dening Gusti Yesus, karana Gusti Yesus sampun nedahaken rancanganipun dhateng kita, amrih jagad nemahi basuki lan asmanipun Allah kaluhuraken dening sedaya tiyang. [SS]

“Putrane Gusti mesthi makarya kanthi ati kang becik.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak