Ngobong Lan Nggorehake Ati

10 August 2017

Wasosan: Lelakone Para Rasul 17: 10 – 15 I Pamuji: KPK 175: 3,5
Nats:
“Nanging bareng wong-wong Yahudi ing Tesalonika padha ngreti, yen Rasul Paulus ana ing kutha Berea uga martakake pangandikaning Allah, banjur padha teka mrono ngobong lan nggorehake atine wong akeh.” (ayat 13)

Kita mesthi nate mireng utawi malah ngungelaken tembung: ”aja malah diobong-obongi lo”, artosipun sampun ngantos ngojok-ojoki tiyang sanes lan ndadosaken prekawis alit dados ageng. “Yen bisa awake dhewe kudu dadi banyu, aja malah dadi bensin”, artosipun sasaged-saged kita nyidem lan ngedhem-edhemi. Sampun ngantos murugaken tiyang sanes manahipun dados goreh (gelisah) awit saking tembung-tembung ingkang kita ucapaken.

Sasampunipun Rasul Paulus dumugi ing Berea, lajeng tindak dhateng papan pangibahipun tiyang Yahudi. Tiyang-tiyang Yahudi ing ngriku langkung sae manahipun (tinarbuka dhateng Injil) menawi katandhing kaliyan tiyang-tiyang Yahudi ing Tesalonika. Kathah ingkang manjing pitados.

Prakawis menika ndadosaken tiyang-tiyang Yahudi ing Tesalonika sami rengu ing galih lajeng sami dhateng Berea saperlu ngobong-obongi lan nggorehaken manahipun tiyang-tiyang ing Berea. Nanging Rasul Paulus kadhawuhan dening tiyang-tiyang Yahudi ing Berea, nunten enggal tindak dhateng gisiking seganten. Paulus kadherekaken sawatawis tiyang ngantos dumugi Atena.

Wiwit kala semanten ngantos sapriki, kebabaring Sabda Suci lan wontenipun tiyang ingkang manjing pitados dhateng Gusti Yesus, sok murugaken tiyang sanes boten lila ing manah. Malah tiyang ingkang nyebar sabda suci menika ugi ngalami prekawis ingkang kirang sekeca, karana nampi perllakuan ingkang kirang prayogi. Nanging taksih wonten kemawon tiyang ingkang lila ing galih, paring kawigatosan dhateng tiyang ingkang nyebar kabar adi menika.

Ingkang penting lan wigatos tumraping kita para pendherekipun Gusti, menawi kita aben ajeng kaliyan kawontenan ingkang kados menika sampun ngantos kita malah ngobong-obongi, ndadosaken manahipun sesami kita goreh. Ananging kita kedah tetep paring kawigatosan dhateng sesami kita ingkang nampi masalah, kanti asung pitulung. Tur ndherek bingah dhateng sesami ingkang kepareng manjing pitados. (SS)

“Sapa seneng ngobong-obongi wong liya, bakal kobong dhewe.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak