Nggondhèli kabeneran

16 October 2016

Waosan : 2 Timotius 3 : 14 – 4 : 5 | Pamuji : KPK 91 : 2, 3
Nats: “Nanging kowé, Timotius, tetepa nggondhèli kabeneran sing wis koktampani lan kokyakini.” [3 : 14]

Kabeneran menika satunggaling prekawis ingkang relatif. Leres miturut si A dereng tamtu leres miturut si B. Kabeneran gumantung dhateng kayakinanipun tiyang piyambak-piyambak. Nanging ugi wonten kabeneran ingkang asipat umum, ingkang tiyang kathah –nadyan boten sedaya tiyang- sami sarujuk dhateng kabeneran tartamtu. Samangke gumantung tetales (dasar) lan pinangkanipun kabeneran menika.

Kabeneran ingkang dipun pikajengaken ing waosan kita nggih menika kabeneran ingkang dhedhasar Kitab Suci ingkang pinangkanipun saking Gusti Allah. Dados, kabeneran menika sanes kabeneran miturut pikajengipun saben tiyang piyambak-piyambak. Karana kabeneran menika dhasaripun Kitab Suci lan tukipun saking Gusti Allah, lah menika kabeneran ingkang sejati.

Kados dene Timotius, kita sedaya dipun tuturi supados ngugemi utawi tetep nggondheli kabeneran sejati menika. Kita sampun dipun wulangi kabeneran sejati menika, malah mbokmenawi wiwit kita taksih alit. Pramila, tamtunipun kita sampun mangertos bab kabeneran sejati menika, nadyan dereng jangkep, taksih kedah terus kita sinaoni.

Kita kadhawuhan nggondheli kabeneran menika, karana kathah piwulang ingkang nedya ngenggokaken lan nasaraken lampahing gesang kita saking kabeneran sejati menika. Piwulang nasar menika saged saking agami sanes, saking ilmu pengetahuan utawi pelajaran sekolah, utawi saking media masa, media sosial. Piwulang nasar menika saged kanthi sengaja katedahaken dhateng kita, utawi malah kawulangaken dhateng kita, utawi boten kanthi sengaja kita nyumurupi.

Menawi kita boten kanthi bakuh nggondheli kabeneran sejati menika, lampahing gesang kita saged kesasar, nebih saking margining karahayon lan katentreman ingkang sejatos saking Gusti Allah. Mokal piwulang nasar menika kabendung supados boten nempuh gesang kita. Ingkang kedah kita tindakaken nggih menika ngukuhi kabeneran sejati menika. [st]

“Kabeneran mesthi menang. Aja mangu-mangu!” (Sathya Sai)

Renungan Harian

Renungan Harian Anak