Waosan: Jabur (Mzm) 145:8-14Pamuji: KPK 19
Nats: “…..sedaya ingkang Paduka titahaken punika badhe ngunjukaken panuwun dhumateng Paduka…..” (ayat 10)

Sedaya tiyang dipun wulang kados pundi ngaturaken panuwun. Punika kabukten saking basa ingkang kaagem kangge ngaturaken panuwun. Basa Inggris: Thank You; basa Prancis: Mercy; basa Jerman: Danke; basa Spanyol: Gracias; basa Jepang: Arigato; basa Mandarin: Xie-xie; basa Sunda: hatur nuhun pisan; basa Jawi: Maturnuwun. Lan taksih kathah malih basa salumahing bumi ingkang kaagem kangge ngaturaken panuwun. Basa-basa punika kaagem kangge ngaturaken panuwun ingkang katujokaken dhumateng Gusti lan ugi sesami. Kita ngaturaken panuwun awit wonten perkawis mbingahaken ingkang kita tampi lan kita raosaken.

Inggih mekaten ingkang dipun raosaken dening sang Pemazmur. Kados ingkang kaserat ing ayat 10, “…..sedaya ingkang Paduka titahaken punika badhe ngunjukaken panuwun dhumateng Paduka…..” Saking ayat punika kita saged mangertos bilih ingkang ngaturaken panuwun punika mboten namung manungsa nanging ugi titahanipun Gusti sanesipun. Mboten namung manungsa ing satunggal bangsa, nanging ugi bangsa-bangsa sanesipun. Sedaya sami ngraosaken kabingahan saking Pangeran Yehuwah. Sedaya sami bingah awit Sang Yehuwah punika ambeg asih sarta welasan, sabar sareh saha ageng sih kadarmanipun. Kasaenaipun Gusti nyrambahi sedaya tiyang, sihrahmatipun ngluberi sedaya ingkang katitahaken.

Minangka titahanipun, punapa ingkang sampun panjenengan tampi saking Gusti? Kathah sanget katresnan ingkang sampun katumrahaken dening Gusti tumrap gesang kita. Berkahipun ugi tansah kaluberaken. Senaosa kathah kekirangan ingkang kita lampahi ing sadanguning kita gesang, nanging Gusti tansah sabar lan ageng sih kadarmanipun. Awit Gusti Allah kita sampun paring berkah ingkang saetu ngeram-eramaken sanget, mangga kita ngaturaken panuwun. Maturnuwun Gusti, maturnuwun. Amin. (SWT).

 “Swawi sami muji Allah!

Renungan Harian

Renungan Harian Anak