Kristus Kang Pinunjul

20 November 2016

Waosan : Kolose 1 : 11 – 20 | Pamuji : KPK 27
Nats: “Sang Kristus jumeneng sesirahé sarira, yakuwi pasamuwan. Panjenengané dadi sumbering uripé sarira mau. Panjenengané dadi Putra pembarep sing katangèkaké saka ing séda, supaya jumeneng sing pinunjul dhéwé ing antarané samubarang kabèh.” [ayat 13-14a]

Sinten ingkang pinunjul ing Indonesia? Mbokmenawi wonten ingkang mastani Presiden Soekarno, utawi Presiden Suharto, utawi Presiden Jokowi. Dene ingkang pinunjul sadonya mbokmenawi wonten ingkang mastani Presiden Barack Obama, utawi Presiden Ronald Reagan, utawi sanesipun. Nanging tiyang-tiyang menika menapa saestu pinunjul? Prekawis pinunjul menapa ingkang sampun katindakaken, ingkang dipun gadhahi, ingkang dipun alami?

Gusti Yesus saestu pinunjul. Menika kacihna saking ingkang katindakaken, saking pangrehipun lan saking menapa ingkang dipun alami. Sepisan, ing sarira Sang Kristus, Allah nitahaken jagad raya. Kalih, Panjenenganipun ingkang kanthi setya tuhu ngrimati sagung tumitah, dadosa ingkang elok mekaten ugi ingkang prasaja. Tiga, Gusti Yesus ingkang nylametaken donya ingkang dosa klayan ngorbanaken sarira lan rahipun ingkang suci tanpa cacat, klayan ngorbanaken nyawanipun. Boten wonten sintena kemawon ingkang karsa kekurban mekaten kangge manungsa ingkang kebak piawon, kejawi namung Gusti Yesus. Gusti Yesus dados sumbering gesang. Dados Gusti Yesus ingkang ngereh utawi ngwasani jagad raya saisinipun. Sekawan, Gusti Yesus karsa ngasoraken dhiri kempal kaliyan tiyang dosa lan malah nggepok manungsa ingkang kaanggep jijik lan kebak dosa. Gangsal, Gusti Yesus karsa lan saged nindakaken piyambakan prekawis ingkang paling awrat, nggih menika nguwalaken manungsa saking rehing dosa lan pati klayan ngalami panganiaya lan kasangsaran ingkang paling awrat lan jangkep sanalika. Panjenenganipun saestu pinunjul saking sintena kemawon lan saking menapaa kemawon.

Pramila saking menika, prayogi kita saestu lan tansah saos sokur dene kita dados kagunganipun, malah dados kekasihipun Gusti Yesus ingkang pinunjul menika. Prayogi kita ngugemi status menika ngantos puputing gesang kita. Sampun ngantos kita nebih saking Panjenenganipun. [st]

“Dadekna Gusti Yesus sakabehing kang sira duweni!”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak