Waosan: Purwaning Dumadi 32:22-31 |  Pamuji: KPK. 310
Nats:
“Aku wis ketemu karo Allah adu-arep, éwasemono isih lestari urip.” Mulané panggonan mau dijenengi Pnièl. Bareng srengéngéné mlethèk Yakub banjur mangkat. Lakuné pincang, merga cethiké kesléo.” (ay. 30-31).

Kesleo punika cideranya otot-otot karana dawah. Umumipun tiyang ingkang nembe kesleo ing sukunipun, lakunipun pincang utawi malah ngantos boten saged mlampah. Sacara medis, kedadean kesleo punika ndadosaken risakipun utawi renggangipun ligamen (jaringan ikat) ingkang nyambung antawis balung satunggal lan satunggalipun. Tiyang ingkang kesleo perlu ngaso sawetawis.

Yakub inggih nate kesleo. Lakunipun pincang, krana cethikipun mengsle, krana kagepuk. Kesleonipun karana digelut dening malaekatipun llah. “Lho malaekat kok nggelut? Nduweni kekarepan apa? Apa paedahe Sang malekat nganti nggelut si Yakub?” Supados Yakub boten rumangsa gumedhe, kuwat dhewe, pinter dhewe.

Yakub “isa wae ngapusi” Esau, kakangipun. Nanging Yakub “ora bisa ngapusi awake dhewe. Nadyan ta isa, sejatine iku ngono amung sawetara. Dangu-dangu “ngapusi awake dhewe” punika boten kepenak, boten ayem. Pramila Yakub nyuwun berkahipun Allah, “aja nganti malaekate Gusti Allah mungkur, tanpa maringi berkah.” Pramila, Yakub kedah tumungkul, andhap asor ing ngarsanipun Gusti. Senajan lampahipun pincang, nanging Yakub tetep kwagang mlampah, kanthi iman, karana sampun pikantuk berkahing Allah.

Tanggal 4-6 Agustus punika -menggahing GKJW- tanggal ingkang mirunggan. Awit tanggal punika minangka pepenget bilih GKJW nate ngalami kesleo, renggang paseduluranipun, karana dualisme kepemimpinan. Satunggal-satunggalipun pados slamete dhewe-dhewe. Boten kompak. Prekawis punika boten penak, dadi badan siji (greja) nanging mikir dhewe-dhewe. Pramila kita betah “Patunggilan Kang Nyawiji”. Sampun ngantos anggen kita ge-greja punika uwal saking berkah-rahmatipun Gusti. Cetha boten tentrem rahayu.

Perlu menep ing driya, lair-linairan, ngrumaosi bilih kita boten saged gesang piyambakan, betah pitulungan saking Pangeran. Mila tanggal 4-6 Agustus 1946 ing Pasamuwan Mojowarno para sesepuh, paraga greja sami lair-linairan, asung pangapura wit saking kaluputanipun sami mikir awake dhewe-dhewe. Berkahipun Gusti dados ‘sangu’ iman mangun GKJW. (pong)

 Pasamuwan kang nyawiji, Tunggal ati, tunggal Gusti, Nengsemken sesami.

Renungan Harian

Renungan Harian Anak