Kasangsaranku iku Kamulyanmu

6 January 2017

Waosan : Efesus 3 : 1 – 13 | Pamuji : KPK 262
Nats: “Mulane panjalukku marang kowe kabeh, aja nganti padha cilik atimu nyawang marang kasangsaranku marga saka kowe, awit kasangsaranku iku kamulyanmu.” [ayat 13]

“Paulus” (basa Latin) tegesipun alit. Miturut pangrumaosipun piyambak, Paulus punika alit kabanding kaliyan rasul-rasul sanesipun. Ngantos Gusti Yesus seda ing Golgota, Paulus dereng tepang kaliyan Panjenenangipun. Nanging Gusti lajeng manggihi Paulus sacara pribadi. Kanthi pengalaman pribadi ingkang kados makaten, Paulus lajeng nglampahi timbalan dados Rasul ingkang estu setya tuhu dhumateng Gusti. Saking kiprahipun martosaken Injil Yesus Kristus, kita nyumerepi bilih Rasul Paulus punika nggadhahi sipat kendel, mboten ajrih babar pisan ngadhepi tantangan gesang punapa kemawon.

Paulus kinunjara awit lepatipun dhumateng pemerintah negari Rum. Rasul Paulus anggenipun martosaken Injil punika asring ndadosaken kekisruhan ing antawisipun masyarakat utawi pejabat ingkang mboten pitados utawi mboten remen dhumateng Gusti Yesus. Miturut angger-angger pemerintah Rum, Paulus kakunjara awit lepatipun piyambak. Kados saben tiyang ingkang nerak angger-angger negari, inggih makaten ugi Paulus anggenipun nampi paukuman. Mesthinipun tiyang ingkang dipun kunjara punika rumaos susah, sedih lan sangsara. Mesthinipun Rasul Paulus ugi kados makaten, susah lan gela nampeni paukuman saking pemerintah.

Nanging ingkang dipun imani dening rasul Paulus sanes makaten. Paulus nampeni pengalaman kinunjara minangka pangutusanipun Gusti dhumateng bangsa sanes Yahudi. Menawi tiyang sanes ngrumaosi kinunjara punika minangka paukuman, Rasul Paulus malah ngrumaosi bilih kinunjara punika minangka pengutusanipun Gusti, dados sarananipun Rasul Paulus martosaken Injil dhateng tiyang Yunani (sanes tiyang Yahudi). Imanipun Rasul Paulus ngewahi prekawis ingkang mesthinipun nyusahaken (negatip) dados prekawis sarananing berkah (positip) temah mbingahaken tiyang sanes.

Paulus saos sokur awit dipun utus dening Gusti. Kanthi watak ingkang makaten, Rasul Paulus ngiyataken pasamuwan Efesus. Paulus paring tuladha bilih kangge tiyang pitados prekawis ingkang ketingalipun awon saged dipun ewahi dados prekawis ingkang minangka sarananing berkah. [DLS]

“Iman ngowahi kang negatip dadi positip.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak