Kaluhurna Asmanipun Gusti

Waosan : Kaimaman (Imamat) 24 : 10 – 23 | Pamuji : KPK 31 : 1, 2
Nats: “Banjur umumna marang umat Israèl yèn sapa sing ngipat-ipati Allah kudu mikul dosané.” [ayat 15]

Asring wonten ing pigesangan kita, kita punika dipunkuasai kaliyan raos sengit ingkang ndadosaken tingkah laku ingkang kita lampahi mboten miturut karsanipun Gusti.Raos sengit punika saged dipunsebabaken karana raos kuciwa kita dhateng sesami utawi dhumateng Gusti, karana punapa ingkang kita pikajengaken/ kita idhamaken mboten saged keturutan.

Pramila,raos sengit kalawau asring ndadosaken kita para manungsa saling memperolok utawi ngipat-ipati (menghujat) kaliyan sesami kita. Langkung-langkung kados dene waosan kita dinten punika, dipunsebataken bilih wonten tiyang ingkang ngipat-ngipati utawi ”menghujat” Gusti Allah. Ananging kita saged mangertos sesarengan bilih tingkah laku ingkang mekaten mboten dipunkersakaken dening Gusti. Wonten ing waosan kita ugi dipunsebataken kados pundi paukuman ingkang kedah dipuntampi dening tiyang ingkang sampun ngipat-ipati Gusti Allah lan paukuman kangge tiyang ingkang nglampahi piawon.

Lumantar waosan punika, swawi kita saged blajar lan sinau sesarengan bilih Gusti Allah punika Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang kedah kita agungaken Asmanipun. Kadospundi kahanan kita, bungah-susah, kuciwa punapa mboten lsp?Sampun ngantos kita dipun rehdening raos sengit ingkang ndadosaken kita mboten saged nresnani sesami lan Gusti, ugi ndadosaken kita nglampahi dosa. Wonten pitedah adi ingkang mekaten: “Rasa sengit iku ora nglarani sing disengiti, ning malah nyiksa sing nyengiti.”

Swawi kita tansah nyuwun kakiyatan dhumateng Gusti satemah manah kita tebih saking raos sengit dhateng sesami, sampun ngantos kita ngipati-ipati sesami, punapa malih dhateng Gusti Allah. Kosokwangsulipun, mugi pitembungan kita sageda tansah nuwuhaken kabingahan lan tentrem rahayu saking Gusti Allah tumrap sedaya titahipun Gusti. Amin. [Rena K.]

“Dhuh Roh Suci, mugi ngendhaleni manah kawula saking raos sengit lan tutuk kawula sageda tansah ngucapaken berkah tumrap sesami!”

 

Bagikan Entri Ini: