Kadang Konang

Waosan : Yakobus 2 : 1 – 7  |  Pamuji : KPK 165 : 1
Nats: “… Gusti Allah apa ora wus milih wong miskin ing donya iki, supaya dadia sugih ing sajroning pracaya sarta padha dadi ahli warise Kraton, kang wis diprasetyakake marang kang padha nresnani Panjenengane?” [ayat 5]

Kadang Konang menika salah satunggiling sipatipun manungsa ingkang namung ngakeni dhateng sadherekipun ingkang sugih, ingkang sukses,  ingkang kadunungan pangkat lan drajat. Kosokwangsulipun menawi sadherekipun menika miskin, mboten dipun akeni sadherekipun.

Pangandikanipun Gusti ingkang kaserat ing Yakobus 2; 1-7 mratelakaken bilih kita ingkang pitados dhumateng Gusti Yesus, mboten kaparengaken mbedak-mbedakaken tiyang, sugih utawi miskin. Ingkang dipun kersaaken dening Yakobus bab tiyang miskin menika, tiyang ingkang mboten gadhah arta, utawi gadhah ananging namung sekedhik sanget, tiyang ingkang prasaja sanget, malah karemehaken dening tiyang ingkang sugih.

Kamangka wonten pangandikanipun Gusti ingkang mekaten  “Rohe Pangeran ngayomi Ingsun awit Panjenengane wis njebadi Insun, kadhawuhan martakake kabar becik marang wong-wong miskin.”

Gusti sanget migatosaken tiyang miskin, awit limrahipun tiyang miskin menika langkung ageng pangandelipun. Langkung temen nyenyuwunipun dumateng Allah. Awit tiyang miskin menika mboten gadhah bandha, pramila namung ngajeng-ajeng pitulunganipun Gusti. PEKAN WANITA GKJW  Minggu menika kaparingan TEMA; MEMILIKI HATI YANG MELAYANI. Pramila kita kedah enget sabdanipun Gusti, ugi enget welingipun simbah…. eling dieling ….”bandha iku bisa lunga, pangkat iku bisa minggat.

Menapa lepatipun menawi kita mbedak-mbedakaken tiyang: 1) Mboten miturut kersanipin Gusti. 2) Asalipun saking roh pepeteng. 3) Ngremehaken manungsa, ingkang katitahaken miturut gambaripun Allah. 4) Menika sipat ingkang mentingaken dhiri pribadi. 5) Nglawan isinipun Kitab Suci ing bab katresnan. 6) mboten nggadhahi welas asih. Sumangga kita sami nindakaken kersanipun Gusti, saged nresnani sesami ingkang tanpa pramrih.[shp]

“Putraning Manungsa anggone rawuh iku ora supaya diladosi, nanging malah ngladosi.”

 

Bagikan Entri Ini: