Gusti Allah Pangen Kang Utama

26 March 2017

Waosan : Jabur (Mazmur) 23 : 1 – 6 | Pamuji : KPK 61
Nats: “Sang Yehuwah iku pangenku……..nyawaku diayemake,….” [ayat 1,3]

Punapa ingkang badhe kedadosan menawi wonten menda ingkang dipun umbar ing margi? Ing margi sacelakipun salah satunggiling Pabrik Gula ing Kabupaten Jember asring wonten menda ingkang dipun umbar. Kados-kados menda wau mboten wonten juru pangenipun. Kawontenan punika mbebayani sanget kangge tiyang ingkang saweg nitih kendaraan, mekaten ugi mendanipun. Awit asring kedadosan kacilakan. Menda saged kecalan nyawanipun menawi ketabrak kendaraan. Menawi ngantos kedadosan kados mekaten, sinten ingkang tanggel jawab? Saenipun kados pundi? Menawi kagungan menda kedah dipun engen, dipun tenggani lan dipun papanaken ing panggenan ingkang aman, sanes ing sapinggiring margi senaosa ing ngriku kathah suket utawi rerumputan ingkang ijem.

Umat kagunganipun Gusti kagambaraken kados dene menda. Nanging kawontenanipun boten kados ingkang kedadosan ing inggil. Ing waosan kita dinten punika dipun terangken bilih Sang Yehuwah punika juru pangen. Juru pangen ingkang paring raos aman lan boten ndadosaken para mendanipun ngalami kacilakan. Ing ayat 3 dipun serat, “nyawaku diayemake….” Menika ateges bilih anggenipun Gusti Allah punika ngrimati para mendanipun katindakaken kanthi temen-temen.

Kita saestu bingah gadhah Juru Pangen ingkang utami, inggih menika Gusti Allah. Awit saking sih katresnanipun, kita pikantuk raos aman lan kawilujengan. Gusti Allah mboten negakaken menawi kita piyambakan. Panjenenganipun tansah nganthi lan paring berkah. Menawi Gusti Allah sampun dados Juru Pangen ingkang utami lan paring pangrimatan ingkang saestu, punapa kita taksih nggega sapikajeng kita piyambak? Nilaraken Gusti lan pados juru pangen lintunipun? Utawi boten betahaken juru pangen? Kita kedah ngrumaosi, bilih kita tansah mbetahaken Gusti Allah, kangge nglampahi gesang. Amin [SWT]

Pangen ingkang utami punika tansah nggatosaken medanipun.

Renungan Harian

Renungan Harian Anak