Greja Prasasat Baita

Waosan : Lukas 8 : 22 – 25  |  Pamuji : KPK 310
Nats: “Panjenengane iya tumuli wungu, angin lan banyu kang ngamuk iku padha didukani, temah lerem, kaananing segara dadi anteng.” [ayat 24]

Kidung pepujian KPK 310 nedahaken cakepan ingkang mekaten:

Greja prasasat baita neng tengah samodra
Kristus kang dadya panutan enering lampahnya
nadyan tan sepi bebaya ombak lan prahara
mesthi tulus kang sinedya gisik ing sampurna
angger tansah tan suwala mring sagung pangrehnya
temah sembada widada kalis sing rubeda
ayo disedya tulung tinulung
sedya karya aneng Sang Pamarta ngantos salaminya.

KPK 310 punika nggambaraken greja kados baita ing tengahing samodra. Nadyan greja ngadhepi ombak lan praharaning gesang, greja kedah kiyat,  karana Gusti Yesus Kristus wonten ing satengah-tengahing greja. Raos ajirih lan kuatosing para sakabat nalika wonten prahara, sampun ngantos ndadosaken greja ajrih lan kuwatos ngadhepi praharaning gesang. Greja kedah mantep lan pitados dhateng Gusti Yesus, pitados Panjenenganipun langkung kuwaos tinimbang prahara ingkang dipun adhepi.

GKJW minangka greja kagunganipun Gusti ngadhepi mawarni-warni perkawis. Upaya GKJW dados greja ingkang mandiri lan dados berkah, boten kandheg ing tulisan tema kemawon, nanging kedah dipun raosaken lan dipun wujudaken ing satlatah GKJW. Kawontenaning dana panyengkuyungan kedah dipun maknai sacara positif kangge mbangun GKJW mujudaken sesanthi patunggilan kang nyawiji.

Karana punika kita minangka warga utawi Majelis-majelis kedah tansah ngupaya nindakaken sedaya peladosan kanthi tumemen lan setya tuhu dhateng Gusti sarta nyuwun pitulungan lan kekiyatan makarya lan ngadhepi prahara gesang. Mangga kita sesarengan nyatunggilaken manah, kita gadhahi tekad lan niyat ingkang tulus kangge mbangun greja. Sedaya prahara sami kita adhepi srana pitados dhateng Gusti. Bilih Gusti Yesus kuwaos nyirep prahara, Gusti Yesus ugi kuwaos nulungi lampah greja kita.[AR]

“Pitulungan lan pakaryaning Gusti Allah nyata dhateng grejanipun.”

 

Bagikan Entri Ini: