Gesang Kados Kidung

18 July 2017

Waosan : Jabur (Mazmur) 92 | Pamuji : KPK 141
Nats
: “Supaya bisaa nyaritakake yen Pangeran Yehuwah iku bener, …” (ayat 16)

“Gesang kula dados kidung sumaos mring Pangeran wit sihnya saklangkung agung maringken kas’lametan. Ing kabegjan wah sangsara tansah memuji Gusti, srana kamursidan nyata krana anyaring budi.” Pratelanipun KPK 141 menika ngengetaken lan ngajak kita nyaosaken gesang minangka kidung kagem Gusti, kanthi alesan ingkang cetha sanget kapacak ing syair lagu.

Wonten satunggiling warga ingkang mboten saged nyanyi karana suwantenipun fals. Sabibaripun pangabekti brayat ingkang kidung panutupipun KPK 141, warga menika ngendika: “aku sueneng karo lagu iki, nek wong Kristen uripe kudu dadi kidung kagem Gusti, sing fals mesthi ora mek aku thok, hahaha…..”. Gegujenganipun warga menika nelakaken bilih mboten gampil mujudaken gesang dados kidung kagem Gusti, menapa malih menawi kidungipun menika sekeca dipun pirengaken, sanes kekidungan ingkang fals.

Juru Masmur mbukani kekidungan Masmur 92 kanthi suraos “Ngucap sokur dhumateng Pangeran Yehuwah kanthi kekidungan punika prayogi,” (ayat 2). Menawi karaosaken ngantos pungkasaning Masmur 92, tamtunipun ingkang dipun kajengaken dening Juru Masmur mboten namung ngidungaken kekidungan lan ngungelaken alat-alat musik. Nanging kekidungan ingkang kaaturaken dhateng Gusti menika “supaya bisaa nyaritakake yen Pangeran Yehuwah iku bener, …” (ayat 16). Menika ateges bilih ingkang dipun kajengaken inggih menika kekidungan ingkang maujud wonten ing pigesangan.

Karsanipun Gusti dhateng kekidungan kita benten kaliyan ekspektasi-nipun para juri ing ajang pencarian bakat ingkang wonten ing TV. Para juri madosi tiyang ingkang swantenipun merdu, mboten fals, artikulasi-nipun jelas sarta penuh penghayatan tumrap syair lagu (menyanyi seperti sedang bercerita). Gusti tamtunipun mboten mbiji sedaya menika. Awit, kekidungan ingkang “bisaa nyaritakake yen Pangeran Yehuwah iku bener”, namung mbetahaken ingkang pener notasinipun, mboten fals, sarta bener penghayatan syair-ipun. Menawi ingkang dipun kersakaken Gusti mboten serumit ingkang dipun suwun dening para juri ing ajang pencarian bakat, swawi kanthi semangat kita ndadosaken gesang kita minangka kidung kagem Gusti. Lan ingkang utami, kados pundia kita ngidung, kita mboten badhe tereliminasi. (wati)

“Uripmu dadekna kamulyane Gusti!”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak