Dipun Baptis

Waosan : Lelakone Para Rasul 8 : 26 – 40 | Pamuji : KPK 208
Nats: “Lah punika wonten toya. Punapa wonten pambenganipun, bilih kula dipun baptis?” [ayat 36b]

Kanggenipun tiyang Kristen, pitados dhumateng Gusti Yesus menika pancen kedah dipun lampahi. Awit saderengipun piyambakipun dados Kristen ingkang dipun suwuni pirsa inggih menika: “Menapa sampeyan pitados dhumateng Gusti Yesus Kristus?” Lan menawi dereng pitados temtu dereng ugi kaanggep dados tiyang Kristen. Lan dereng pikantuk tandha utawi peresmian dados tiyang Kristen, ingkang salajengipoun kasebat dipun baptis.

Ing waosan kita wonten satunggaling pejabat lan kepala perbendaharaan Sri Kandake, wegdal menika lumampah tumuju dhateng Yerusalem supados saged nglampahi pangibadah. Tiyang menika salah satunggaling tiyang ingkang madosi Gusti Allah. Piyambakipun miwiti maos Yesaya 53. Saking menika ugi Filipus miwiti paring katrangan bab Gusti Yesus.

Sasampunipun pitados lajeng dipun baptis. Kanthi baptisan piyambakipun mlebet ing iman lan kapitadosan Kristen. Baptisan menika nggadhahi pratandha saboten-botenipun tigang perkawis: Kapisan, dados pratandha reresik, kados badanipun tetiyang dipun resiki sarana toya, semanten ugi manahipun dipun resiki ing sihipun Gusti Yesus. Kaping kalih, dados pratandha saestu resik; sebab kanthi dipun baptis piyambakipun kados dipun owahi gesangipun tumuju dhateng gesang enggal. Kaping tiga, kados dene toya nutupi sirah ing tetiyang piyambakipun kados seda kaliyan Sang Kristus lan ugi kawungokaken kalawan Sang Kristus (Rum 6: 1-4).

Dados, pejabat lan kepala perbendaharaan Sri Kandake wegdal menika dipun baptis pramila piyambakipun nampeni pratandha suci. Kanthi mekaten mesisan piyambakipun dados tiyang Kristen lan ugi nampeni pratandha reresik, ngalami gesang enggal ngantos nampeni kawilujengan saking Sang Kristus. Kita mesthi kedahipun ngraosaken mekaten karana kita ugi sampun dipun baptis. Kita saos sokur dene kita sampun dipun resiki saking jejembering dosa, temah kaparengaken gesang tetunggilan kaliyan Sang Krisus. [Bpur]

“Kita para tiyang ingkang sampun dipun baptis kedah tansah ngalami gesang tetunggilan kaliyan Gusti Allah.”

 

Bagikan Entri Ini: