Dipilih Supaya Slamet

Waosan : 2 Tesalonika 2 : 13 – 3 : 5 | Pamuji : KPK 132 : 1, 3
Nats: “…Gusti Allah wiwit sakawit wis milih kowe kabeh supaya slamet ana ing sajroning Roh, kang nucekake kowe lan ana ing sajroning kayekten kang wis padha kokandhemi.” [ayat 13]

Ing pemilihan ratu sajagad, saben peserta nggadhahi pepenginan dados ingkang kapiji lan kapilih. Kapiji lan kapilih dados ratu sajagad mujudaken prekawis ingkang estu mbingahaken, boten namung karana nampi hadiah, nanging langkung saking menika saged ngindhakaken gengsi lan prestise. Karana lajeng dados tiyang ingkang kondhang, malah kepara kenging kawastanan saged nylametaken gesangipun tata kadonyan.

Mendah iba langkung aji lan mulya pemilihan tata kaswargan, ingkang katindakaken dening Gusti Allah pribadi ingkang murugaken kita nampi kawilujengan ing donya lan akerat. Kita sampun kapilih dening Gusti piyambak, lan pilihan menika asipat langgeng (Efs 1: 4), kita kapilih supados wilujeng lan kawilujengaken wonten ing Sang Roh Suci ingkang nucekaken, mething kita kagem Sang Kristus, nunggilaken dhateng Sang Kristus, sarta ngasilaken gambaripun Sang Kristus wonten ing gesang kita. Dene ingkang dados karsanipun Gusti anggenipun milujengaken kita, supados kita nampi kamulyanipun Gusti Yesus Kristus, Gusti kita.

Pramila, kita kedah nedahaken saos sokur kita, kadosdene saos sokuripun Rasul Paulus tumrap sedaya pakaryanipun Gusti Allah wonten ing Gusti Yesus ing salebeting milujengaken manungsa, wiwit saking pemilihananipun ingkang asipat langgeng (J.Denney).

Saos sokur kita menika kita wujudaken srana:

  1. ngantepi sedaya piwucal bab Gusti Yesus,
  2. asung pandonga kagem sesami, amrih ugi kapilih lan kawilujengaken,
  3. tansah pitados bilih Gusti menika setya tuhu ngayomi kita saking piawon,
  4. nindakaken sedaya pitedah lan piwucal sae, ingkang sampun kita tampeni.

Sumangga kita sami nyenyuwun pitulungan lan kekiyatan dhateng Gusti. Satemah kita saged lan lestantun mujudaken gesang dados para pepilihanipun Allah, ing sadhengah wegdal lan kawontenaning gesang kita. Amin [SS]

“Kita pinilih slamet supados dados berkah keslametan.”

 

Bagikan Entri Ini: