Dados Putra = Dados Ahli Waris

2 June 2017

Waosan : Rum 8 : 14 – 17 | Pamuji : KPK 214 : 1, 3
Nats: “Dene menawa kita iki dadi putra, dadi iya ahli waris tegese padha nduweni wewenang nampani prasetyane Gusti Allah…” [ayat 17]

Nalika kula taksih sekolah, wonten kanca kula ingkang gesangipun beja sanget, awit dipun angkat dados putra dipun adopsi dening salah satunggaling ibu ingkang pancen mboten gadhah putra. Sekolah dipun biayai, sedaya kabetahaning gesang ugi dipun cekapi. Mboten namung punika, kanca kula ugi pitantuk warisan, awit dados ahli warisipun ibu kalawau.

Waosan kita ugi ndhawuhaken bab tiyang Kristen ingkang dipun angkat dados putra lan dados ahli waris. Ing jamanipun Rasul Paulus ing bangsa Rum, ngangkat putra punika perkawis ingkang ewet sanget. Ngangkat putra punika mbetahaken proses ingkang panjang tur rumpil. Saking proses punika wonten perkawis ingkang kedah dipun gatosaken :

  1. Putra ingkang dipun angkat kalawau kecalan sedaya hak warisipun saking keluarga laminipun, awit sampun sah dados anak angkat keluarga enggal.
  2. Putra angkat kalawau marisi sedaya kasugihan bapak angkatipun, senaosa miyos putra saking bapak angkatipun. Hakipun mboten saged dipun jabut, anak angkat punika mutlak gadhahanipun bapak angkat.
  3. Sacara ukum, gesang lami anak kalau dipun icali, contonipun menawi nggadhahi utang dipun anggep lunas. Dipun anggep gesang enggal, ingkang lami sampun mboten wonten malih.

Saking katrangan punika Paulus kepengin nerangaken kanthi gegambaran: Rohipun Allah paring paseksi sesarengan roh kita bilih kita punika saestu dados putrani-Pun. Kita samangke dados keluarganipun Allah. Rumiyin kita wonten ing panguwaosipun pepetenging dosa. Samangke kita saged gesang enggal, dados putrani-Pun, utang-utang saking dosa kita sampun lunas awit sangsara, seda, lan wungunipun Sang Kristus. Samangke kita dados ahli warisipun Allah sasampunipun kaangkat kanthi proses ingkang ewet lan awis kanthi tebusan rahipun Gusti Yesus. Kita marisi kasugihan swarga inggih punika katentreman.

Mangga dados putranipun Allah ingkang sae, enget anggenipun Allah ngangkat kita dados putra kanthi tebusan ingkang awis sanget, prosesipun ugi ewet. Mangga dados keluarganipun Allah ingkang saged dipun tuladhani. [Jian]

“Dados ahli waris, ugi saged marisaken.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak