Dados Berkah Senaosa Sisah

Waosan : 1 Petrus 4 : 7 – 11 | Pamuji : KPK 141 : 1, 3
Nats: “Padha laden-linadenana miturut ganjaran kang wus kaparingake marang saben wong jalaran anggone dadi juru-gedhonge
sih-rahmating Allah kang becik.“ [ayat 10]

Kados pundi gesang saged dados berkah menawi kawontenan mboten sekeca? Saged? Kula kinten saged menawi kita saged nulad lelampahanipun para pitados ing wiwitaning gesang kekristenan. Mboten sekedhik ingkang kinuya-kuya, kalebetaken pakunjaran ngantos nemahi pejah. Ewasemanten mboten gigrik ngadhepi kawontenan ingkang mekaten, malah saged dados berkah.

Kawontenan ingkang mekaten saweg dipun alami dening tiyang-tiyang pitados wonten ing Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, Bitinia. Tiyang pitados kala semanten saweg ngalami ujian ingkang awrat. Sepisan, ujian saking jawi, saweg dipun gething, dipun uber-uber, dipun aniaya, dipun kunjara, malah ugi wonten ingkang dipun pejahi. Kaping kalih, ujian saking lebet, taksih kathah patrap gesangipun tiyang Kristen ingkang manut pikajengipun piyambak, nuruti hawa nepsunipun lan mblasar. Wonten ing kawontenan ingkang mrihatosaken punika Petrus paring pitutur praktis inggih punika :

  1. “Bisa ngemudheni dhiri” (ayat 7), tegesipun saged mekak hawa nepsu lan emosi kita. Menawi kita saged mekak hawa nepsu lan emosi kita gesang dados sae, awit kita saged nguwaosi gesang kita sawetah, tumunten gesang dados tentrem, saged ndedonga ugi kanthi batos wening.
  2. “Tresna-trinesnan kanthi tulus” (8-9), katresnan ingkang tulus nglairaken kasaenan. Pancen nresnani tiyang ingkang nate nglarani batos kita boten gampil. Ananging punika piwucal ingkang luhur lan kita kedah saged ngetrapaken.
  3. “Laden-linadhenan…” (10), Punika wewaton gesangipun tiyang pitados. Punika kawujudaken kanthi paring pitulungan, pambiyantu dhateng sesami kanthi tulus lan iklas, tanpa pangresula.
  4. “…nglantarake Pangandikaning Allah” (11). Namung pangandikanipun Allah ingkang saged nglipur, ngiyataken lan ngewahi watakipun tiyang dados sae.

Mila sumangga kita lampahi dhawuh punika, senaosa ing kawontenan awrat pisan. Ujian ndadosaken kiyat, menawi kiyat, kita saged dados berkah. [Jian]

Ngladosi sanes dipun ladosi.”

 

Bagikan Entri Ini: