Aja Ngemut Kulite

8 November 2016

Waosan : Zakharia 7 : 1 – 14 | Pamuji : KPK 264 : 1, 3
Nats: “…anggonira nindakake pangadilan kang jejeg, sarta padha nandukna katresnan lan kawelasan marang wong siji lan sijine!” [ayat 9]

Ing wulan Juli kepengker, Presiden Jokowi ngrombak kabinetipun, nggantos sawetawis menterinipun. Ananing ing tengahing wulan Agustus wonten satunggal menteri ingkang dipun copot kalenggahanipun kanthi tetimbangan dualisme kewarganegaraan. Kathah ingkang cuwa kaliyan keputusan Presiden rikala semanten. Awit menawi dipun runut tamtu karana katresnanipun dhateng bangsa lan nagari, Archandra wangsul dhateng Indonesia. Ndherek ndandosi bangsanipun lan nilaraken kemapanan ingkang sampun dipun tampeni ing negari manca. Kedahipun taksih wonten solusi bijak kangge njagi semangat, spirit anak bangsa ingkang purun leladi. Bangsa kita taksih asring ngributaken bab kulit tinimbang prinsip utami.

Mekaten ugi kaliyan bangsa Israel ingkang dipun pirsani dening Gusti Allah lumantar Nabi Zakharia. Pasa katindakaken kanthi kaku dening Bangsa Israel. Mboten baen-baen, pasa ingkang katindakaken kaetang sampun pitung dasa taun, saben wulan gangsal lan pitu. Wekdal ingkang dangu sanget. Ananging punapa ingkang sampun katindakaken pitung dasa taun punika mboten kaetang kasaenan dening Gusti Allah. Awit intining pasa punika mboten katindakaken. Kanthi pasa kedahipun saged langkung celak kaliyan Gusti Allah sarta saged langkung peka dhateng kawontenaning liyan. Dipun tegesaken malih ing ayat 6, bilih antawisipun pasa lan mboten pasa ingkang katindakaken dening Bangsa Israel punika tujuanipun sami. Mboten supados nyelak dhateng Gusti lan sesami, ananging namung kangge kepentingan dhirinipun piyambak.

Punika pangatag dhateng kita sedaya. Punapa kemawon ingkang kita tindakaken sampun ngantos namung dados pakulinan tanpa wonten dhasar. Lan dhasar ingkang utami tumrap lampah gesang kita, inggih punika karsanipun Gusti Allah. Mangga saben perkawis ingkang badhe kita tindakaken kita timbang punapa saestu badhe nyelakaken dhiri kita dhumateng Gusti Allah lan sesami, utawi malah ndadosaken kita dados manungsa ingkang langkung gumunggung! [PKS]

“Kulit tanpa isi iku pungkasane mung dadi regedan.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak