“Aja kakean takon Bro!”

26 September 2016

Waosan : Lelakone Para Rasul 4 : 1 – 12 | Pamuji : KPK 105 : 1, 3
Nats: “…panggawemu kang mangkono mau, kalawan panguwasa apa lan atas jenenge sapa?” [ayat 7b]

Nalika kula ndherek Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR), wonten satunggaling bapak ing sisih kula ingkang ngandika: “Mas, saya agak sangsi dengan KKR-KKR seperti ini.” Kula lajeng mangsuli, “Sangsi gimana, Pak?” Wangsulanipun bapak kalawau, “Saya sangsi dengan iman orang-orang yang ikut KKR ini, Mas. Menurut pemahaman saya, orang yang sudah mengikuti KKR itu harus bangun rohaninya. Namanya saja Kebaktian Kebangunan Rohani. Orang yang tadinya patah semangat karena beban hidupnya, dikuatkan dan disegarkan lagi untuk melanjutkan hidupnya. Masalah kesembuhan dan mujizat itu relatif, Mas, itu prerogatifnya Tuhan. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh cara pikir manusia, Mas. Jadi, mestinya kalau ada orang yang pada saat itu juga tidak mendapat kesembuhan dari Tuhan, ya jangan mempertanyakan kuasa Tuhan, dong. Lebih-lebih menyalahkan Tuhan.”

Panguwaosipun Gusti saged dados perkawis ingkang saged dados pitakenan. Mekaten ugi ing waosan kita, para ahli Toret lan pangarsaning bangsa Yahudi ugi apitaken bab panguwaosipun Gusti. Sajakipun, para ahli Toret lan pangarsaning bangsa Yahudi ajrih pamoripun kasor, awit wonten Petrus ingkang ngawontenaken mukjijat-mukjijat lan saged ndamel kathah tiyang dados pandherekipun. Mila ngantos apitaken panguwaosipun Gusti. Ananging ing ngriki Petrus estu teges nekseni, bilih tiyang lumpuh ingkang sampun saged mlampah punika (Lelakone Para Rasul 3), saestu saras klawan panguwaosipun Gusti Yesus. Petrus nindakaken sedaya punika linambaran panguwaosipun Gusti Yesus. Petrus ugi negesaken lumantar paseksinipun para nabi, bilih Gusti Yesus punika Sela Pojok ingkang wigatos anget (ay. 11).

Sajakipun, kita sok tumindak kados para ahli Toret lan pangarsaning bangsa Yahudi ingkang apitaken panguwaosipun Gusti. Bapak ing sisih kula kalawau ngengetaken dhateng kita bilih panguwaosipun Gusti punika boten saged dipun jajagi dening pikiraning manungsa. Nyuwun saras, nanging boten sanalika saras, nggih mangga dipun lajengaken lan dipun lampahi kanthi suka bingah. Nyuwun minggah pangkat, pancen dereng wancinipun, nggih mangga dipun sukuri punapa ingkang wonten. “Aja kakehan takon, bro!” [dix]

“Nrimaa, pasrah lan pracaya!”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak