Abal-Abal

Waosan: Yeremia 23: 16-22  |  Pamuji: KPK 153: 1,2
Nats:
“Wong-wong iku mung aweh pangarep-arep kang kothong marang sira, lan mung medharake wangsit akal-akalane dhewe.” (ay. 16)

Wonten satunggaling ibu ingkang pitaken dhateng kula, “Bu, punapa panjenengan tumbas kosmetik saking sales keliling kala wingi?” Karana pancen mboten wonten sales lan mboten tumbas, kula langsung paring wangsulan. Ibu kala wau lajeng kaget. Wekdal nglajengaken cariyos, wonten  warganing pasamuwan ingkang kepencut lan tumbas. Punapa malih sales kala wau nyebataken menawi Bu Pendhita ugi tumbas, kanthi bukti tapak asta lan telas Rp 800.000,-. Ing manah kula, arta semanten eman kangge tumbas lipen, wedhak, mendhing kangge tumbas iwak sak mblengere……

Nabi Yeremia kaagem dening Gusti kangge ngemutaken Bangsa Israel, salah satungalipun murih sageda ngati-ati tumrap para nabi ingkang medhar wangsit kanthi akal-akalanipun piyambak. Pawartos sih rahmat dipun wolak-walik supados punapa ingkang dados tujuanipun saged kaleksanan. Menawi mboten ngati-ati, Bangsa Israel badhe dhawah lan nyimpang saking karsanipun Gusti. Ayat 22 cetha nerangaken bilih titikanipun nabi ingkang dipun kersakaken dening Gusti inggih punika nabi ingkang ngajak wangsul umatipun Gusti saking tindak-tanduk ingkang lepat sarta tindak-tanduk dursila.

Kula nate maos salah satunggaling seratan saking kanca pandhita ing Sibolga, ingkang suraosipun nguda raos bilih sampun karaos ewah-ewahan martosaken Injil Suci dhateng umat. Pawartos ingkang dipun dhengung-dhengungaken punika bab ngati-ati tumrap salah satunggaling golongan minoritas, karana golongan punika perusak peradhabaning manungsa. Menawi kalajengaken, pawartos punika badhe nuwuhaken raos sengit dhateng sesami, raos mbenten-mbentenaken.

Punika pangatag dhateng para juru kotbah, sampun ngantos medal jalur. Pawartos sih rahmatipun Gusti sampun ngantos kacampur malah kagantos kanthi tujuan-tujuan pribadi. Tumrap warganing pasamuwan, murih saged wicaksana, nampi pawartos supados mboten kecalan sih rahmat. Kados cariyos ing inggil, tiyang ingkang tumbas kosmetik Rp 800.000,- lajeng getun karana ilang dhuwite, ilang ayune, karana kosmestikipun abal-abal….. [PKS]

Pawartos sih rahmat ora nate gawe getun lan gela.

 

Bagikan Entri Ini: