Tani Niku Sae

Waosan : Purwaning Dumadi (Kejadian) 2 : 7 – 15 | Pamuji : KPK 98
Nats: “Sang Yehuwah Allah mundhut manungsa mau kapapanake ana ing patamanan Eden kakarsakake ngolah lan ngreksa.” [ayat 18]

Nalika taksih alit, menawi kula dipun ajak kaliyan simbah putri kintun dhaharan kangge simbah kakung ingkang saweg makarya wonten ing sabin, manah kula kraos seneng. Kula saged ningali sesawangan ingkang endah. Pantun lan manekawarna tetaneman sami ketingal ijo royo-royo, lan sumiyuting angin ingkang semilir ndadosaken badan kula sangsaya seger lan sehat.

Menawi kita mirsani kawontenan samangke, kathah para nem-neman saking dusun ingkang langkung remen makarya ing kitha-kitha ageng. Sampun awis-awis ingkang taksih kepengin dados petani. Sejatosipun, para petani (lan ugi para nelayan) punika saged dipun wastani pahlawan pangan. Predikat punika nedahaken bilih jejering petani punika penting sanget. Cobi kita penggalih, kados pundi menawi boten wonten petani utawi nelayan? Punapa ingkang badhe kita tedha? Cetha pakaryanipun among tani punika saestu aji, awit inggih pakaryanipun punika ingkang nyekapi kabutuhan dhasaring manungsa.

Para kadang tani lan nelayan punika salah satunggaling profesi ingkang saged dipun wastani ngolah lan ngreksa bumi peparingipun Allah, pramila profesi punika boten saged dipun anggep entheng. Para kadang tani tansah taberi anggenipun makarya supados kita sami tansah nggadahi tetedhan, nanging piyambakipun asring dados pihak ingkang dipun kawonaken para pengusaha, kados pengusaha pupuk, tengkulak lsp.

Karaharjanipun para kadang tani punika estunipun karaharjanipun tiyang kathah. Mila sumangga kita tansah nyengkuyung para kadang tani kita supados anggenipun makarya saged nuwuhaken hasil panen ingkang sae. GKJW, wonten ing PPJP/PPJM (Program Pembangunan Jangka Panjang/Menengah) sampun nggagas pembaruan ing babagan pertanian organik, minangka salah satunggaling cara supados kita saged nggayuh kedaulatan pangan. Sumangga gegayuhan punika kita sengkuyung, boten namung kanthi pandonga, ananging ugi kalayan pakaryan ingkang nyata, umpaminipun kanthi nambahi seserepan ilmu bab teknik pertanian ingkang langkung ramah lingkungan.[DK]

“Nresnani bumi, nresnani sesami.”

 

Bagikan Entri Ini: