Mriksa Gesang Pancaran Air Hidup 9 Juni 2023

9 June 2023

Waosan: Kidung Pangadhuh 3 : 40 – 58 ǀ Pamuji: KPJ. 159 : 1, 2
Nats:
“Mara, payo padha naliti lan mriksa urip kita, sarta padha bali sowan marang Sang Yehuwah.” (Ayat 40)

Saben wulan Mei lan November, Majelis Agung ngawontenaken pemeriksaan vikar, ingkang tujuanipun kangge nliti lan mriksa kawontenan para vikar. Saking pemeriksaan vikar punika, komisi personalia saged mangertos tekad lan niatipun para vikar anggenipun lelados, mangertos punapa kemawon wujuding paladosan ingkang dipun tindakaken para vikar sarta mangertos sepinten pangertosan lan kawruhipun para vikar punika bab tata pranata, administrasi greja, lan sapanunggalipun. Sadaya punika dipun tindakaken supados para vikar punika mantep ing timbalanipun Gusti sarta sansaya mangertos ayahanipun nalika dados pandhita. Kanggenipun komisi personalia, pemeriksaan vikar punika saged dados panimbang pantes punapa boten, para vikar punika dipun kepyakaken dados pandhita.

Kidung Pangadhuh 3:40-58 punika nyariosaken panggulawentahipun Nabi Yeremia dhateng bangsa Israel supados mratobat. Bangsa Israel ingkang tebih saking Gusti dipun timbali malih supados purun nliti lan mriksa gesangipun ingkang kebak dosa. Bangsa Israel nandhang sangsara lan kabucal dhateng Babel punika awit saking tumindak gesangipun piyambak ingkang boten setya dhumateng Gusti Allah. Saking ngriku nabi Yeremia ngengetaken bangsa Israel bilih Gusti Allah punika setya lan kebak sih pangapunten kangge para umat ingkang mratobat. Bangsa Israel kaajak ngakeni dosa lan kalepatanipun dhumateng Gusti, sarta janji tansah setya tuhu lan manut dhumateng Gusti.

Ing wulan kasaksian lan paladosan punika, kita ugi dipun ajak sami nliti lan mriksa kawontenan gesang kita wonten ngarsanipun Gusti. Punapa kita sampun dados saksinipun Gusti ingkang mbangun turut karsanipun Gusti? Punapa kita sampun setya lelados lan ndherek makarya kagem kamulyanipun Gusti Allah? Mangga kita sami nliti lan mriksa gesang kita. Taksih wonten wekdal lan kesempatan kangge kita dados saksi lan paladosipun Gusti. Sampun ngantos kita selak lan nebih saking Gusti, nanging mangga kita sansaya temen lan tulus dados saksi lan paladosipun Gusti. Kita nyuwun kakiyatan lan kasagedan dhumateng Gusti Allah supados kita saged nindakaken sadaya ayahan lan tanggel jawab kita dados saksi lan palados-Ipun. Boten wonten tembung telat kangge kita ingkang sumadya dados saksi lan paladosipun Gusti. Payo sami makarya dados saksi lan paladosipun Gusti Yesus ing pasamuwanipun. Amin. [AR].

“Mriksa gesang saged dadosaken kita mangertos sapinten agengipun sih katresnanipun Gusti Allah dhateng kita”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak