Ora Ngiro Tenan! Pancaran Air Hidup 5 Mei 2024

5 May 2024

Waosan: Yokanan 15 : 9 – 17  |  Pamuji: KPJ. 125 : 1, 3
Nats: ”Kowe iku mitra-Ku, menawa kowe padha nglakoni pepakon-Ku marang kowe.” (Ayat 14)

Pamrintah kutha Surabaya ing sasi Pebruari 2023, nampi penghargaan “Adipura” saking Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya Bakar, karana Surabaya kasil ngelola lan ngrigenaken babagan kebersihan lan pengelolaan lingkungan tahun 2022 kanthi sae. Sampun samesthinipun penghargaan punika dadosaken bombong saha bingahipun para warga kutha Surabaya. Miturut Abraham Maslow, kanthi teori motivasi manungsa (“A Theory of Human Motivasion”),  dipun sebataken bilih salah satunggaling kabetahanipun manungsa inggih punika kabetahan dipun ajeni liyan.

Bab punika trep sanget kaliyan dhawuhipun Gusti, “nanging kowe padha dak sebut mitra.” (Ay. 14b). Sebutan punika minangka penghargaanipun Gusti Yesus dhateng para umat kagungan-Ipun. Penghargaan saking Gusti Yesus punika minangka tandha agenging katresnan-Iipun dhateng umat. Umat dipun pitados saged nglampahi dhawuhipun Gusti kanthi tumemen, pramila dipun ajeni dados mitra-Nipun, minangka predikat ingkang ngemu raos tanggel jawab ingkang ageng. Punapa tanggel jawab ageng punika? Mboten sanes inggih punika “metokaken woh lan wohipun lestari” (Ay. 16). Tegesipun: gesangipun umat saged dipun raosaken wiwit sakawit ngantos dumugi ing delahan. Mboten ngira nggih? Menawi angsal penghargaan dados mitranipun Gusti punika predikat ingkang aji lan elok. Mila kita perlu saos sokur dados mitranipun Gusti.

Pasamuwan ing GKJW minangka mitranipun Gusti, saestunipun sampun ngudi dados mitra ingkang tanggel jawab medalaken woh. Wontenipun Yayasan Badan Pendidikan Kristen (YBPK) punika wujud tanggel jawab kangge minteraken sesami. Sampun kathah alumni saking YBPK ingkang dados pinter lan makarya kangge bangsa, masyarakat, ugi pasamuwan. Sanadyan samangke wonten sawetawis unit YBPK ingkang tutup, nanging kita tetap saos sokur bilih taksih kathah unit YBPK ingkang madeg kanthi sae. Mila kita perlu maringi kawigatosan supados YBPK punika tambah ngetokaken woh ingkang sae. Tamtunipun taksih kathah kegiatan sanesipun ingkang kalampahan ing pasamuwan, kados partisipasi kita ing masyarakat umum, lah punika minangka wujud dados mitranipun Gusti. Saestu mboten ngiro! Amin. [YK].

“Kawula namung saderma, mobah mosik kersaning hyang makwasa.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak