Pitados Dhumateng Gusti Pancaran Air Hidup 3 Juli 2022

Waosan: Lukas 10 : 1 – 11, 16 – 20 ǀ Pamuji: KPJ. 123 : 1 – 2
Nats: “Aja padha nggawa kanthong utawa cangklong tuwin trumpah, sarta sajrone ana ing dalan iku aja uluk salam karo sopo bae.” (Ayat 4)

Menawi kita badhe kesah tamtunipun kathah prekawis ingkang kita cawisaken, umpaminipun rasukan, bontotan, sangu, kendaraan, papan panginepan, lsp. Langkung-langkung menawi kita kagungan putra alit, mesthi ingkang dipun asta langkung kathah ngantos kados tiyang boyongan. Umumipun menawi wonten setunggal perangan ingkang mboten cetha, punika saged ndadosaken manah mboten tenang lan was-was nalika badhe bidhal kesah. Pramila sedaya kedah sampun cumawis nembe ayem.  

Kados pundi nalika Gusti Yesus ngutus para sakabatipun kagem martosaken Injil dhateng kitha-kitha? Kasunyatan Gusti Yesus paring piweling supados para sakabat mboten perlu ngasta punapa-punapa. “Aja padha nggawa tas utawa kanthong uba-rampe, tuwin trumpah, sarta sajrone ing dalan iku aja uluk salam karo sopo bae.” (Ayat 4). Kamangka panggenan ingkang dipun tuju taksih dereng cetha. Kados pundi tanggapanipun para sakabat? Para sakabat sami manut miturut kalian punapa ingkang dipun kersakaken dening Gusti Yesus. Mboten wonten pemanggih mangke wonten ingkang nampi punapa mboten, manggen wonten pundi, nedha punapa, lan gantos rasukanipun sinten. Kanthi manah ingkang kebak ing kapitadosan dhumateng Gusti Yesus, para sakabat sami bidal tumuju dhateng kitha-kitha ingkang badhe dipun tuweni. Kasunyatan nalika para sakhabat sami wangsul malih dhumateng Gusti Yesus, para sakabat punika sami kebak kabingahan lan sukarena.

Wonten ing gesang punika, kita asring rumaos ajrih. Sejatosipun raos ajrih punika tuwuh amargi kita dereng nglampahi tugas lan ayahan kita. Kadang kala punapa ingkang kita ajrihi punika mboten saestu kedadosan. Lumantar paseksinipun para sakaabat ing wekdal punika, kita saged sinau sesarengan supados anggen kita nglampahi gesang peparingipun Gusti punika, kita tansah nggadahi iman lan kapitadosan ingkang bakuh, angger gesang kita lumampah kagem netepi timbalanipun Gusti martosaken Injilipun, sae punika lumantar tingkah polah kita utawi pirembagan kita. Gusti Yesus tansah nganthi gesang kita. Amin. [Wee].

“Pracaya tanpa ndeleng ndadosaken iman kita tansaya bakuh”

 

Bagikan Entri Ini: