Ratu ingkang Adil Pancaran Air Hidup 3 Desember 2022

Waosan: Jabur 72 : 1 – 7 | Pamuji: KPJ. 125
Nats:Ing jaman sugengipun kaadilan mugi saged mekar, sarta tentrem rahayu sageda luber, ngantos rembulan sampun boten wonten malih.” (Ayat 7).

Saben Minggu sae wonten ing pangabekti Minggu utawi wonten ing pangabekti patuwen brayat, kita asring ndedonga kangge para pemimpin bangsa lan negari kita Indonesia. Sadaya sami kagungan pangajeng-ajeng supados bangsa Indonesia wonten ing kahanan ingkang makmur, kebak katrentreman lan karaharjan, awit kagungan pemimpin ingkang adil lan wicaksana. Pemimpin ingkang boten namung nengenaken dhirinipun piyambak nanging pemimpin ingkang saestu peduli kaliyan kawontenan rakyatipun.

Pangajeng-ajeng ingkang sami ugi wonten ing bangsa Israel. Salomo ingkang nglajengaken ayahanipun Dawud kangge mimpin bangsa Israel nyeyuwun dhumateng Gusti Allah supados kaadilan saking Gusti Allah piyambak ingkang kalampahan nalika piyambakipun mimpin bangsa Israel. Salomo nyenyuwun supados piyambakipun saged dados ratu ingkang adil, ingkang mangertosi kaprihatosan rakyatipun, ingkang ngayomi rakyatipun, ingkang saged mbekta rakyatipun tumuju dhateng kawontenan ingkang kebak katentreman lan karaharjan. Syair Juru Mazmur punika ngetingalaken pangajeng-ajeng bab pemerintahanipun Gusti Allah ing jamanipun Salomo. Gambaran sifat-sifat Mesianik kasebataken ing ayat 5: “pemerintan lan naminipun badhe tansah wonten ing sak lami-laminipun.” Lajeng ing ayat 7: “kaadilan lan katrentreman sarta karaharjan badhe tansah wonten ing salami-laminipun.” Gambaran punika jelas boten kangge Salomo minangka manungsa ingkang winates nanging wujud pangajeng-ajeng rawuhipun Sang Mesih ingkang badhe mimpin gesang umat-Ipun.

Sak mangke kita wonten ing mangsa Adven, wekdal kangge kita mengeti rawuhipun Gusti Yesus ing donya minangka ratu ingkang paring kawilujengan. Mangsa Adven ugi wekdal kangge kita mapag rawuhipun Gusti Yesus ingkang kaping kalih minangka ratu ingkang badhe ngadili manungsa ing pungkasaning jaman. Sinambi kita tetep ndedonga kangge para pemimpin bangsa lan negeri kita supados tansah mimpin kanthi wicaksana, sumangga ing mangsa Adven punika kita niti priksa, punapa Gusti Yesus sampun jumeneng ratu wonten ing gesang kita? Punapa kita taksih asring ngandelaken dhiri lan pikajeng kita piyambak? Gusti Yesus ingkang jumeneng ratu pirsa punapa ingkang kita betahaken lan pirsa kados pundi kawontenan kita sak mangke. Nggih namung Gusti Yesus, ratu ing gesang kita ingkang saged maringi raos ayem lan tentrem. Amin. [M@ul].

“Gusti Yesus Jumeneng Ratu Ing Uripku.”

 

Bagikan Entri Ini: