Kangge Anak Putu Pancaran Air Hidup 23 Mei 2024

23 May 2024

Waosan: Rum 8 : 1 – 18  |  Pamuji: KPJ. 326
Nats: “Dene manawa kita iki dadi putra, dadi iya ahli waris, tegese wong kang padha nduweni wewenang nampani prasetyane Gusti Allah kang bakal nampani iku bebarengan karo Sang Kristus, yaiku yen pancen kita padha ndherek nandhang sangsara, supaya iya ndhereka kamulyakake kalawan Panjenengane.” (Ayat 17)

Kongo Gumi punika kalebet salah satunggal perusahaan jasa konstruksi ing Jepang, ingkang madeg ing taun 578 M kanthi fokus babagan pambangunan kuil. Kanthi maneka warni pambudidaya, Kongo Gumi taksih makarya dumugi wekdal punika, lan sampun dumugi generasi kaping 40. Lajeng tuwuh pitakenan, saged silih gumanti dumugi sapunika kanthi sae, punapa ingkang dados sarana lan pambudidayanipun? Kathah pemanggih bilih bisnis keluarga, saged tuwuh ing generasi wiwitan, ngrembaka ing generasi kaping kalih. Nanging lajeng bubrah ing generasi kaping tiga. Kenging punapa? Wonten teori amargi generasi kaping tiga mboten nate ngraosaken rekasanipun miwiti panyambut damel, langsung nampi kahanan ingkang sekeca. Prekawis punika tamtunipun mboten saged kagebyah uyah. Kongo Gumi, mboten namung gesang lancar wonten ing usahanipun, nanging ugi nate ngraosaken pailit lan dipun gadhahi dening pihak sanes. Nanging ing kahanan punika, semangat pambudidaya lan makarya tansah wonten, mboten namung nyuwun dibiyantu lan nglokro. Punika ingkang dadosaken Kongo Gumi saged lestantun ngantos sapunika.

Ing waosan dinten punika, Rasul Paulus ngengetaken warga pasamuwan ing kitha Rum supados mangertos menawi gesang nunggil kaliyan Gusti Yesus punika bakal ngadhepi kasangsaran. Rasul Paulus nggulawentah para pandherekipun Gusti, kados pundi kahanan ingkang mangke saged karaosaken. Tujuanipun supados pasamuwan ing Rum mboten kandheg ing pambudidaya ndherek Gusti nanging saged kiyat ngadhepi sedaya kahanan gesang.

Manawi kita dados tiyang sepuh, kagungan putra wayah, lan putra wayah punika matur punapa ingkang dados pepenginanipun, kados pundi wangsulan kita? Kados pundi kita sami nggulawentah brayat kita kanthi tinarbuka? Ing ngriki, kita kedah nggulawentah brayat kita sacara jujur. Kita tinarbuka bab kahanan brayat sanyatanipun, mboten dipun tutupi. Kita didik supados sedaya peranganing brayat sami mangertosi kahananing brayat. Para putra katuntun kangge purun makarya, mboten namung gadhah pamanggih sedaya sampun wonten lan cumawis. Mangga kita purun mbudidaya brayat kita kanthi estu satemah lestantun amargi kiyat. Amin. [WdK].

“Didikan ingkang temen-temen dadosaken tanggon.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak