Ombak Renungan Harian 23 Februari 2021

Waosan : 1 Petrus 3 : 8 – 18a |  Pamuji : KPJ. 447
Nats:
“… sanadyan kowe kudu nandhang sangsara marga saka laku bener, kowe bakal rahayu. Aja wedi marang apa kang padha diwedeni sarta aja nganti giris.” (Ay. 14)

Ana prau kang lumaku lumaju
Ing tlatah pesisir Sendangbiru
Kulawarga padha surak gumuyu
Kabirat rasa tatu ing kalbu

Ana prau kang lumaku lumaju
Juru amek iwak ngener papan katuju
Kanthi tatag nglangkungi Sempu
Donga dhumateng Gusti minangka sangu

Punika satunggal puisi saking warga GKJW Sendangbiru ingkang nyariosaken pesisir Sendangbiru, ing tlatah Malang Selatan. Perangan kapisan nyariosaken para wisatawan ingkang nitih prau wisata. Wekdal wonten ombak, sanadyan alit, sami alok sora. Wonten ingkang bingah. Nanging ugi wonten ingkang njerit ajrih lan nyuwun enggal wangsul dhateng gisik. Dene perangan kaping kalih, ngrembag para juru miyasa mina (nelayan) ingkang bidhal dhateng segara Samudera Indonesia. Sanadyan ombakipun kawentar ageng kadang gegirisi nanging para juru miyasa mina sedya bidhal lan boten milih wangsul dhateng gisik. Pirsa badhe ngraosaken ombak ageng, nanging pitados bilih punika ngener dhateng asil ingkang murwat. Ombak punika dados sarana tumuju papan nampi berkah. Sejatosipun, ombak saged dados pralambang lampah gesang kita. Wonten pacoben, ingkang alit lan ugi wonten ingkang ageng lan kados pundi kedah ngadhepi.

 Minangka seratan panggulawentah, ingkang nyerat Serat Petrus ngigah tekadipun para tiyang pitados supados tatag ngadhepi maneka warni pacoben ugi panganiaya ingkang dipun tampi. Malah ugi cumadhang manawi dados martir ngugemi Gusti Yesus. Kita nampi piwucal bab pamanggih gesang enggal saking tiyang Kristen. Ingkang boten awatak mundur, nanging cumadhang lan tumandhang. Kados dene juru miyasa mina ingkang gadhah pamanggih bilih ombak utawi pacoben punika sarana mindhaking kakiyatan ugi berkah. Dinten punika kita sampun lumebet ing Minggu Pra Paskah. Kita emut Gusti Yesus ingkang tatag kaliyan sadaya prakawis ingkang ngalangi paladosan ingkang dipun lampahi. Mangga kita mawas dhiri. Kita gadhah warisan tuladha manah ingkang tanggon, jiwa pejuang lan boten gampil pasrah kados dene manahpun para juru miyasa mina. (WdK)

 … Kristus kang dadya panutan… nadyan tan sepi bebaya, ombak lan prahara… (KPJ 338)

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •