Mboten Tebang Pilih Renungan Harian 21 Oktober 2019

Waosan  : 1 Korinta 6 : 1 – 11   | Pujian : KPJ. 413
Nats:
“Apa ana wong ing antaramu kang manawa prakaran karo para sadulur, kok wani golek pangadilan marang wong kang padha ora pracaya, ora marang para suci?” (ay.1)

Wonten ing salah satunggaling berita Harian Online, Kompas.com, kasebataken bilih ing tahun 2018, YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) sampun menangani 15 kasus hukum. Kasus hukum punika gegayutan khusus kaliyan bab pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Miturut informasi saking Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI – Siti Rakhma Mary Hermawati, kasus ingkang paling kathah inggih ingkang gandheng kaliyan bab larangan dhateng tiyang ingkang sami badhe/ saweg ngibadah lan ngginakaken papan pangibadah tartamtu.

Bumi Indonesia punika kabangun saking manekawarni suku, ras lan agami. Sedayanipun katunggilaken kalawan semangat “Bhinekka Tunggal Ika”. Artosipun bilih negari Indonesia punika dados rumah bersama kanggenipun Warga Negara Indonesia ingkang manekawarni. Nanging senaosa mekaten, wonten ugi kelompok-kelompok ingkang kepingin nggantos ideologi negari kita, Pancasila, kalawan ideologi sanes ingkang adedhasar agami tertentu. Mila boten aneh menawi pelanggaran kebebasan beragama asring kadadosan.

Pelanggaran ing inggil punika kagolongaken minangka panindhes dhumateng tiyang sanes ingkang benten agami/keyakinanipun. Mila asring wonten tiyang ingkang rumaos bilih anggenipun ngupadi kaadilan ingkang gandheng kaliyan prekawis ing inggil, kados-kados nguyahi segara. Wosipun namung nglaha, mila lajeng kathah tiyang ingkang pasrah ing kahanan. Kawontenan ingkang boten adil punika njalari kelompok-kelompok radikal punika sangsaya wantun ngrisak keberagaman lan keberagamaan.

Ing Korinta, kathah pasulayan ingkang boten saged dipun rampungi krana aparat hukum ingkang tumindak cidra dhateng para tiyang pitados. Istilahipun tebang pilih. Teges anggenipun nindhak dhateng tiyang ingkang ringkih, nanging kendho dhateng penguasa utawi tiyang ingkang kulina nganiaya tiyang sanes kanthi ngagem tameng agami. Mila kutha Korinta lan negari Indonesia punika mbetahaken aparat hukum ingkang jejeg lan adil. Mila sumangga kita sengkuyung pemerintah ingkang sampun tumindak adil, nanging ugi wantun ngemutaken nalika wonten ketidak-adilan. (DK)

 “Rancangane wong bener iku adil, nanging pangrantame wong duraka iku cidra.”

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •