Reksa Rineksa Pancaran Air Hidup 21 Mei 2024

21 May 2024

Waosan: 1 Korinta 12 : 12 – 27  |  Pamuji: KPJ. 189
Nats: “… supaya ing sajroning badan saja nganti ana pasulayan, nanging kabeh perangan kang beda-beda kaanane iku malah padha reksa-rineksaa.” (Ayat 25)

Ing GKJW, rapat punika dados sarana kangge warga lan majelis pasamuwan ngrembag bab tugas-tugas paladosan, program, ugi upaya kangge ngrampungaken masalah. Rapat dipun pitados minangka sarana kangge madosi karsanipun Gusti Allah. Pramila keputusan rapat ingkang sampun dipun putusaken, kedah dipun tindakaken. Nalika rapat, asring para anggota nggadhah pemanggih lan suwanten ingkang benten antawis setunggal lan sanesipun. Saged ugi rapat punika ngantos rame awit wonten anggota ingkang rumaos pemanggih lan suwantenipun mboten dipun gatosaken kaliyan anggota sanesipun. Lajeng piyambakipun duka lan medal saking rapat. Tamtu kemawon bab punika kedah dipun cegah, para anggota kedahipun nggadhah sikep ingkang diwasa, saged ngajeni sarta nampi pemanggih anggota sanesipun sanadyan benten kaliyan piyambakipun. Mila ing satengahing rapat gerejawi punika dipun wiwiti sarana ndedonga, nyuwun kawicaksanan saking Gusti Allah supados rapat punika ngedalaken keputusan ingkang migunani lan mbangun kangge pasamuwan.

Pasamuwan Korinta punika pasamuwan ingkang majemuk lan kagolong pasamuwan ingkang sugih. Wonten golongan Paulus, golongan Petrus, golongan Apolos ingkang gesang ing ngriku. Nalika semanten wonten pasulayan ing satengah-tengahing pasamuwan, awit satunggal golongan lan sanesipun rumaos paling unggul lan bener piyambak. Pramila, rasul Paulus ngengetaken pasamuwan Korinta lumantar seratipun bilih para umat sampun katunggilaken ing Sang Kristus. Paulus damel pasemon badan setunggal ingkang kagungan perangan kathah (Ay. 14). Sedaya perangan badan punika aji lan migunani. Ing ayat nats kita, Paulus ngendika, “ing sajroning badan saja nganti ana pasulayan, nanging kabeh perangan kang beda-beda kaanane iku malah padha reksa-rineksaa.” (Ay. 25)

Ing wulan Kespel punika, kita dipun timbali dados seksinipun Gusti Yesus ing salebeting gesang kita. Mangga kita tansah rukun kaliyan sesami kita, sampun ngantos wonten pasulayan ingkang ndadosaken bubrahing pasamuwan. Swawi kita gesang reksa rineksa antawis setunggal lan sanesipun, awit srana reksa rineksa, kita badhe manggihaken katentreman lan kawilujengan ing satengahing gesang kita. Mugi kita katebihaken saking raos meri, gumunggung, lan bener piyambak. Mangga sami mbangun pasamuwan srana katresnan lan gesang reksa rineksa. Amin. [AR].

“Gusti tansah ngreksa kita, ayo kita padha reksa rineksa!”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak