Raos Sokur Mikroskop Pancaran Air Hidup 17 Juni 2021

Waosan: Ayub 29 : 1 – 20 | Pamuji : KPJ. 331
Nats:
“Ah, bok iya aku kaya sasi-sasi kang kepungkur, kaya ing dina-dina nalika Gusti Allah rumeksa marang aku, …” (Ayat 2)

Kathah tiyang ingkang remen nostalgia. Nostalgia menika saged dados piranti anggen kita saos sokur dhumateng Gusti Allah. Upaminipun mawi nostalgia anggen kita pinanggih kaliyan semah kita. Kita saged saos sokur awit berkahing Gusti wonten ing brayat kita. Mekaten ugi nalika kita nostalgia anggen kita nglampahi awrating gesang jaman kepengker, lajeng kita saged nampeni gesang ing dinten sakmangke kanthi kiyat lan bungah amargi Gusti tansah njangkung ing sak uruting margi gesang kita.

Raos sokur ingkang kados mekaten menika dipun sebat raos sokur mikroskopis. Raos sokur menika ngundang kita saged ningali berkah sarta pakaryanipun Gusti mawi perkawis-perkawis ingkang sederhana, sepele, alit ananging saged dados pangeling-eling bilih kita menika dipun tresnani Gusti Allah. Spiritualitas ingkang kados mekaten menika dadosaken kita langkung kiyat lumampah ing gesang ingkang kebak pacoban lan prekawis awrat.

Ayub ugi nindakaken spiritualitas mikroskop menika. Saking waosan kita, kita saged mangertos bilih Ayub sadengah nostalgia. Ayub ngemut-emut tumindak menapa ingkang sampun dipun lampahi ing dinten kepengker : Paring pitulung tumrap tiyang sangsara, bocah lola lan sepi pitulungan (ayat 12), gawe bungahing atine randha (ayat 13), dadi mripat tumrap wong wuta sarta dadi sikil tumrap wong lumpuh (ayat 15), dadi Bapa tumrap wong miskin (ayat 16). Sedaya tumindak menika awujud tumindak leres ing ngarsanipun Gusti. Lan pangeling-eling menika dados kekiyatan anggenipun Ayub nglampahi gesangipun.

Refleksi Ayub kalawau saged dados kakiyatan anggen kita nglampahi gesang ingkang boten gampil lan kebak masalah. Kita saged kiyat nalika kita emut pakaryanipun Gusti Allah salebeting gesang kita sadinten-dinten. Mangga kita ngupaya kados mikroskop ingkang saged nemu katresnanipun Gusti Allah dhumateng kita saking perkawis-perkawis ingkang sederhana salebeting gesang kita. (ardien)

 “Kagungan pangajeng-ajeng dumateng Gusti, ngupaya prekawis ageng kangge Gusti”

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •