Kuncining Gesang Renungan Harian 13 Juni 2019

Waosan : Efesus 1 : 15 – 23 | Pamuji : KPJ 416
Nats : “Supaya Allahe Gusti kita Yesus Kristus, yaiku Sang Rama kang mulya iku, karsa paring Rohing kawicaksanan lan wahyu marang kowe, supaya wanuhmu marang Panjenengane kanthi bener temenan. Sarta murih Panjenengane madhangake mripating atimu”. [ayat 17-18a]

Salah satunggaling prekawis ingkang dipun suwun dening para putra dhateng tiyang sepuhipun inggih menika pandonga lan pangestu. Donga ingkang dipun suwun mboten namung bab kesuksesan pendamelan lsp nanging ugi donga supados tansah pinaringan kawicaksanan, kekiyatan lan kasagedan. “Sangu” wigati ingkang dados kekiyatan kangge para putra nglampahi timbalan gesangipun.

Paulus ugi ndedonga kangge pasamuwan ing Efesus. Pasamuwan ingkang saweg tuwuh lan kedah ngadhapi tantangan kapidosan ingkang mboten gampil. Ing pandonganipun Paulus nyenyuwun dhumateng Gusti supados pasamuwan ing Efesus pinaringan tigang prekawis : Rohing Kawicaksanan, wahyu lan manah ingkang padhang. Rohing Kawicaksanan (pneuma sophias ): ingkang nuntun manungsa mangertosi menapa ingkang dados karsaning Allah. Lan nggadhahi kesagedan ngendhalekaken pepengen lan pangertosanipun satemah ingkang dipun budidaya mujudaken karsanipun Gusti ing gesangipun
Wahyu (apokalupsis): ingkang ndadosaken manungsa saged mangertosi “rahasia” kanugrahan lan kamulyaning Gusti Allah ingkang kawujud ing gesang lan pakaryan Gusti Yesus. Mangertosi ajining kanugrahan lan kamulyaning Gusti Yesus ndadosaken manungsa mboten gambil gumunggung tumrap menapa ingkang dipun gadhahi.

Manah ingkang padhang (pephotismenous tous ophthalmous tes kardias): manah ingkang padhang dipun betahaken supados manungsa mangertosi tujuan gesangipun. Mangertosi tujuan gesang ingkang leres nyagedaken manungsa njagi kualitas gesang, mbudidaya nemtokaken keputusan gesang kanthi ngatos-atos (mboten grusa-grusu), cumadhang nampi proses gesang sinoasa awrat lan mboten gampil miji margi “instan”.

Pandonga Paulus kangge pasamuwan ing Efesus ugi ngengetaken kita supados minangka tiyang pitados mbudidaya nyuwun tigang prekawis menika supados kita saged nggadahi kapitadosan ingkang tanggon, mangun gesang ingkang leres lan miguni. Amin [dh]

“Pandongo ingkang kalandesan ing Gusti Yesus nedahaken kapitadosan ingkang sanyata”

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •