Pratandha Pasamuwane Gusti

16 July 2016

Waosan : Kaimaman 19 : 1 – 4, 32 – 37  |  Pamuji : KPK 83 : 1, 2
Nats: “… Sira padha disuci, awitdene ingsun Yehuwah Allahira iku suci.“ [ayat 2]

Gusti Allah nepangaken dhiri dhateng pasamuwanipun, minangka Gusti ingkang suci. Awitdene Gusti menika suci, para kagunganipun Gusti ugi sami disuci. Tegesipun, pasamuwanipun Gusti sami kasucekaken dening Gusti. Karana Gusti sampun nucekaken kita, Gusti nyuwun pasamuwanipun saged mujudaken tandha-tandhanipun para tiyang ingkang kasucekaken. Inggih menika, nggadhahi sesambetan ingkang sae kaliyan Gusti sarta kaliyan tiyang sanes, lan nindakaken kaadilan sarta kabeneran.

Sasampunipun paring dhawuh bab pratandhanipun para tiyang ingkang sami dipun sucekaken dening Gusti, Panjenenganipun mungkasi dhawuh kanthi ukara “Ingsun iki Yehuwah” (ayat 3,4,32,34 lan 37). Ukara menika saged sansaya ndayani tumrap pasamuwanipun Gusti, karana Gusti ingkang maringaken pranatan sarta katetepan dhateng pasamuwanipun menika, Gusti ingkang Maha Mirsa sarta Maha Asih. Gusti pirsa sepinten agenging kasagedanipun pasamuwan. Pramila Gusti Allah Sang Yehuwah mboten badhe maringi pranatan sarta katetepan ingkang boten saged dipun lampahi dening pasamuwanipun.

Nalika kita mangertosi bilih saderengipun Gusti paring pangandika, Gusti ingkang Maha Suci sampun nucekaken kita, sarta sasampunipun paring pangandika, Gusti nandhesaken menawi Gusti menika pirsa bab kasagedan kita, kita mboten badhe ngraosaken dhawuhipun Gusti menika awrat. Nanging kanthi bingah lan tulusing manah kita sagah mujudaken pratandhaning pasamuwanipun Gusti ingkang suci. Pangandikanipun Gusti “sira padha disuci…” sanes satunggaling momotan kangge kita, nanging satunggaling berkah ingkang kedah kita sukuri kanthi mujudaken pratandhaning para tiyang ingkang sampun dipun sucekaken dening Gusti. Srana kasucekaken menika kita saged gesang tetunggilan kaliyan Gusti. Lan namung Gusti ingkang saged nucekaken gesang kita. Srana tansah ngengeti bilih “disuci” sanes satunggaling momotan nanging malah kanugrahanipun Allah, kita badhe saged lan malah nggadhahi greget njagi kasucening gesang menika.[wati]

Ngendelaken Gusti mujudaken pratandha minangka pasamuwanipun Gusti

Renungan Harian

Renungan Harian Anak