Pulih Pancaran Air Hidup 19 April 2021

Waosan : Yeremia 30 : 1 – 11  |  Pamuji :  KPJ. 144
Nats
: “… Ingsun bakal mulihake kaanane umatingSun Israel lan Yehuda, pangandikane Sang Yehuwah lan Ingsun bakal mbalekake para wong iku menyang ing tanah kang wus Sunparingake marang para leluhure lan bakal ndarbeni iku.” (Ayat 3)

Bilih kita nandhang sakit tamtu gadhah pengajeng-ajeng saged saras lan pulih. Pramila kita tansah mbudidaya, sae menika lantaran ngunjuk obat, lantaran dokter lan perawat, lantaran ngaso sawetawis supados sageda pulih lan saras kadosdene sakdherengipun.

Ing waosan menika, lantaran Nabi Yeremia, Sang Yehuwah paring prajanjian dhumateng bangsa Israel lan Yehuda. Mungguhing isi prajanjianipun inggih menika Sang Yehuwah badhe mulihaken kawontenanipun bangsa Israel lan Yehuda ingkang nalika semanten ngraosaken kasangsaran lan panindhes wonten ing Babel. Tembung “bakal tumeka ing wektune” saestu negesaken bilih tanpa pakaryanipun Sang Yehuwah piyambak mokal bilih bangsa Israel lan Yehuda menika saged luwar saking kasangsaran lan panindhes. Tujuanipun Sang Yehuwah mulihaken bangsa Israel lan Yehuda mboten namung paring pangluwaran saking bangsa sanes (ayat 8-9) utawi gesang ingkang jenjem lan tentrem (ayat 10). Ananging tujuan ingkang utami inggih menika supados bangsa Israel lan Yehuda wangsul malih ngabdi lan ngabekti wonten ngarsanipun Sang Yehuwah (ayat 9). “Pemulihan” menika dados sarana kangge bangsa Israel lan Yehuda mbangun sesambetan ingkang sae kaliyan Sang Yehuwah lan sesaminipun. Sang Yehuwah tansah nunggil lan karsa mitulungi umatipun. Senajan kados mekaten umat kedah tansah enget bilih Sang Yehuwah menika saestu adil. Sang Yehuwah mboten badhe paring pangluwaran dhumateng tiyang ingkang tumindhak lepat (ayat 11).

Ing salebeting gesang kita padintenan, tamtu kita nate ngraosaken kasangsaran, sae menika karana sesakit, bangkrut, gagal, dipun sengiti lan sanes-sanesipun. Pramila, sumangga kita tansah nyenyuwun wonten ngarsanipun Sang Yehuwah supados karenan mulihaken kawontenan gesang kita. Sarana pambudidaya lan pitados bilih Sang Yehuwah tansah nunggil lan karsa mitulungi kita. Amin. (Gimbul)

 “Aja wedi, Gusti Allah tansah nunggil lan mitulungi ”

 

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •