Yen Kekancan, Sing Ati-Ati

Waosan : Lukas 11 : 53 – 12 : 3 | Pamuji : KPK 318 : 2 – 3
Nats: “Gusti Yesus banjur paring piwulang……Padha diawas marang ragine wong Farisi, yaiku bab lamising budine.” [ayat 1b]

Satunggaling tentara Inggris dipun vonis lepat nalika kabukti matrapi tawanan perang Irak kanthi cara ingkang keji ing pakunjaran Abu Graib. Buktinipun foto nalika piyambakipun pose mesem kaliyan ngangkat jempolipun ing sisihipun tawanan ingkang dipun aniaya. Ing persidangan, hakim pitaken kados pundi piyambakipun wau ngantos tegel pose mesem tanpa nggadhahi prikamanungsan. Tentara wau paring wangsulan, “Wiwitanipun kula boten purun foto, nanging kanca-kanca kula mbujuk terus. Samangke kula getun sanget. Kula nggadhahi pilihan, nanging kula milih nglampahi punapa ingkang dipun pikajengaken kanca kula.”

Ing kekancan, kita punika saged kenging pengaruh ingkang awon saking rencang kita. Awit saking punika Gusti Yesus ngengetaken para sekabatipun supados ngatos-atos dhateng pengaruh awon saking tiyang Farisi, “Padha diawas marang ragine wong Farisi, yaiku bab lamising budine”. Punika nedahaken bilih Gusti Yesus mboten menging (melarang) para sekabatipun sesambetan/ kekancan kaliyan tiyang Farisi. Nanging Gusti Yesus ngengetaken para sekabatipun, bilih sesambetan/kekancan kaliyan tiyang Farisi kedah ngatos-atos, awit kathah tiyang Farisi ingkang nggadhahi sipat lamis, punapa ingkang dipun tindakaken mboten sami kaliyan ingkang dipun wucalaken.

Kita punika saged mangun sesambetan/kekancan kaliyan sinten kemawon, mboten namung kanca tunggil pitados kemawon. Nanging kita kedah saged kritis dhateng kanca-kanca kita punika. Sampun ngantos kita kenging pengaruh ingkang awon saking kanca-kanca kita punika. Punapa ingkang sae menggahing kanca kita, dereng tamtu sae kangge kita. Sampun ngantos karana kekancan kita kecalan wewaton. Awit kita dipun timbali supados dados pepadhang. Ingkang punika, sumangga kita engetaken anak-putu kita ugi supados tansah nggadhahi kawicaksanan, matemah mboten ngantos lepat anggenipun mangun sesambetan/kekancan kaliyan sesami. [dc]

“Wantun ngritisi kanca punika sipat wicaksana supados mboten katut pengaruh awon.”

 

Bagikan Entri Ini: