Waosan: Jabur (Mazmur) 133: 1-3  |  Pamuji: KPK 104/ 319
Nats:
“Iba éndahé lan ngresepaké, menawa umaté Allah uripé padha rukun.” (ay. 1)

Ing siti Kantor Majelis Agung GKJW ing Kelurahan Sukun-Malang, wonten 2 wit sukun ageng-ageng. Woh sukun menika eca sanget tur maregi menawi dipun goreng utawi dipun dang lan dipun dhahar ngangge klapa parutan. Woh sukun menika sae wujudipun lan eca raosipun. Saking Calon Pendhita Angkatan Crash Progame GKJW 2016, Bp. Joko Hadi Wibowo, kula mangertos bilih sukun ugi sae kerata basanipun, nggih menika SUpaya ruKUN. Majelis Agung GKJW umadeg -kantoripun mapan wonten Kelurahan lan Kecamatan Sukun-  GKJW SUpados ruKUN tansah. Malah lumantar GKJW ugi masyarakat Jawi Wetan lan saIndonesia SUpados ruKUN tansah.

Sang Prabu Dawud minangka ratu ingkang ngesuhi sedaya umat lan suku bangsa Israel kepengin sanget ningali karukunaning sedaya umatipun Allah. Prabu Dawud nglamunaken saiba endah lan ngremenakenipun menawi sedaya umatipun Allah sami gesang rukun. Menawi sedaya saged gesang rukun, Prabu Dawud yakin bilih berkahipun Allah mesthi badhe tansah lumintu tumrah dhateng bangsa Israel. Menawi saged sami rukun, bangsa lan kraton Israel badhe lestantun gesang salaminipun. Karukunan menika dipun lamunaken, menika nedahaken bilih karukunan menika boten gampil kawujudaken. Sanadyan sedaya tiyang sami nyumurupi lan ngakeni bilih karukunan menika endah lan ngremenaken sanget, elokipun boten sedaya tiyang saged lan remen rerukunan.

GKJW ugi ngakeni bilih karukunan menika saestu endah lan ngremenaken. Menika kacetha saking sesanti Patunggilan Kang Nyawiji. Kita saos sokur dene awit saking pakaryanipun Gusti, GKJW boten estu crah, tansah tetunggilan. Ewasamanten, karukunan menika taksih kedah kabudidaya supados saya maujud nyata ing antawisipun sedaya warganing pasamuwan, antawisipun sedaya Pendhita, Pinisepuh, Diaken, Guru Injil, antawisipun pasamuwan satunggal lan sanesipun. Kanthi mekaten, berkah saking Gusti Allah badhe lumintu tumrah dhateng GKJW lan kebabar dhateng masyarakat sarta dhateng sedaya titahipun Allah. [st]

“Karukunan nekakake berkah.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak