Sampun Ajrih

12 August 2016

Waosan : Lelakone Para Rasul 7 : 1 – 8  |  Pamuji : KPK 167
Nats: “Imam Agung tumuli ngandika: “Apa iya bener mangkono?” [ayat 1]

Ing wekdal-wekdal ngajengaken Pilihan Gubernur DKI Jakarta ing taun 2017, kahanan politik dados lucu lan nggumunaken. Wiwit wiwitan, sasampunipun Pak Joko Widodo apilenggah ing kursi Presiden, Pak Ahok dipun kepyakaken dados Pelaksana Tugas [Plt.] Gubernur DKI Jakarta. Kathah tiyang ingkang boten remen kaliyan Ahok, krana jujur, totalitas, lan lugasipun Ahok anggenipun mranata kasaenanipun DKI Jakarta. Mengsah ing babagan politik tansah ngupaya njegal lan metani kaluputanipun Ahok. Nanging rupinipun boten gampil. Ahok punika pemimpin ingkang nengenaken kayekten, kajujuran lan ngugemi pranatan. Pramila, kathah mengsah politikipun ingkang mindhak dinten mindhak semremet, mangkel, awit ewet sanget njlomprongaken Ahok. Ahok tansah nggadhahi dhasar ingkang saestu kiyat nalika mranata perkawis-perkawis ingkang dados ruwet rentenging DKI Jakarta.

Rupinipun, Stefanus punika boten tebih nasibipun saking Pak Ahok. Minangka pangrigen peladosan katresnan tumrap para randha (Lelakone Para Rasul 6) ingkang pinilih lan binerkahan lumantar para Rasul, Stefanus kathah nindakaken mukjijat, temah kathah tiyang ingkang manjing pitados dhumateng Gusti Yesus. Perkawis punika nuwuhaken mrintiking ati sawatawis tiyang, inggih punika tiyang Libertini lan tiyang saking Kilikia (6:9). Lajeng tiyang-tiyang punika mitenah Stefanus bilih Stefanus nyenyamah Nabi Musa lan Gusti Allah. Wusananipun Stefanus kagendheng ing sangajengipun Mahkamah Agami lan ngucapaken paseksi. Ing waosan kita, punika perangan saking paseksinipun Stefanus ingkang panjang sanget. Stefanus nglambari paseksinipun kanthi nerangaken sejarah Israel, nggih menika lelampahanipun Abraham, tokoh ingkang dipun pundhi-pundhi dening tiyang Yahudi awit imanipun. Dhasaripun Stefanus kiyat sanget, temah wusananipun para pamitenah punika boten purun mirengaken paseksi kayekten ingkang dipun ucapaken dening Stefanus lan mutusaken mejahi Stefanus.

Pancen tiyang ingkang ngugemi kayekten, tansah ngadhepi pepalang ing gesangipun. Ngantos kayekten punika dipun perkawisaken dening Imam Agung (ayat 1). Ananging sampun ajrih, Gusti nganthi lan ngiyataken, kados Gusti nganthi lan ngiyataken Stefanus. [dix]

“Wong bener lan jujur iku dadi kekasihe Gusti.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak