Roh Suci Mitulungi

Waosan : Rum 8 : 26 – 27 | Pamuji : KPK 284
Nats: “Mengkono uga Rohé Gusti Allah rawuh mitulungi kita sing sèkèng iki..”[ayat 26a]

Manungsa menika sekeng kawontenanipun. Saben tiyang mesthi nggadhahi kasekenganipun piyambak-piyambak. Nadyan kadosa pundi ketingal pinteripun, tiyang menika mesthi nggadhahi kasekengan. Boten wonten tiyang ingkang pinter ing sadaya prekawis. Wonten ingkang pinter sanget ing prekawis ingkang wigatos lan ageng, nanging ing prekawis ingkang sepele malah boten saged, boten pinter. Dados nggih limrah kemawon menawi wonten tiyang ingkang sampun mataun-taun dados tiyang Kristen nanging boten saged mimpin pandonga kanthi sae, nadyan sregep ing kegiatan-kegiatan greja, nadyan ugi sregep maos Kitab Suci, sanadyan ugi pinter sanget ing bab kawruh Kitab Suci. Dados tiyang menika nggadhahi kasekengan ing tata basa. Pramila saestu “aja kumenthus”!

Mekaten ugi ing gesanging pasamuwan utawi greja kita. Wonten pasamuwan utawi greja ingkang sae sanget. Ewasamanten, pasamuwan utawi greja ingkang sae menika mesthi ugi taksih nggadhahi kekirangan utawi kasekenganipun. Pramila, saestu wigatos kita ngugemi piwulang jawi “aja dumeh!” “Aja dumeh dadi wargane pasamuwan sing wiwitan!” “Aja dumeh dadi wargane pasamuwan sing gedhe!” “Aja dumeh dadi wargane pasamuwan ning kutha gedhe!” “Aja dumeh dadi wargane pasamuwan sugih!” Saben pasamuwan menika mesthi ugi nggadhahi kasekenganipun. Pasamuwan Rum menika pasamuwan ingkang ageng, ing kitha ageng tur sugih. Nanging ketingalipun kangge ndedonga kemawon, pasamuwan menika sekeng.

Menawi mekaten, lajeng kados pundi kita lan pasamuwan lan greja saged dados Mandiri dan Menjadi Berkat kados tema paladosaning greja kita wiwit taun 2017 menika? Kados pundi kita saged dados seksinipun Gusti? Sampun kuwatos! Sampun nglokro! Roh Suci mitulungi kita. Menika ingkang dados janji prasetyanipun Gusti ingkang mesthi kaleksanan. Ingkang baken sampun ngantos kita dados nglokro. “Ya ora apa-apa aku sekeng. Nanging aku bakal mbudidaya terus. Roh Suci mesthi mitulungi aku.” [st]

“Dhuh Roh Suci, mugi Paduka mitulungi kawula saking kasekengan kawula!”

 

Bagikan Entri Ini: