Kaya Lemahing Swarga Renungan Harian 8 Mei 2018

8 May 2018

Waosan: Pangandharaning Torét 11: 1 – 17  |  Pamuji: KPK. 181
Nats:
“Mesthi Allah bakal maringi udan marang tanahmu miturut mangsané, yakuwi sawisé mangsa panèn lan ngarepaké kowé nyebar.” (ayat 14)

Wonten salah satunggaling film kanthi irah-irahan “Tanah Surga, Katanya?” Film punika nyariosaken bab ingkang kelampahan ing Indonesia, bilih kawontenaning gesang ing indonesia sakpunika sampun bènten kaliyan ingkang samesthinipun. Kados pepujian saking Koes Plus:

Bukan lautan hanya kolam susu,
kail dan jala cukup menghidupimu
Tiada badai tiada topan kau temui,
ikan dan udang menghampiri dirimu
Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman

Pepujian punika sampun boten saged kanthi saestu dipun raosaken dening sadaya warganing bangsa Indonesia. Sakpunika kathah sanget tiyang ingkang taksih dereng saged ngraosaken ayeming gesang ing tlatah Indonesia ingkang kasuwur Nagari Makmur punika. Nagari makmur boten tamtu ateges sadaya warganipun ugi makmur.

Israel anampeni janji bilih badhe tansah ngraosaken gesang endah saking Gusti, pitulungan saben wayah lan mawarni-warni berkah pangrimatan. Punika janji ingkang saestu, lan bangsa Israel ugi sampun ngraosaken wiwit nalika medal saking Mesir. Ingkang kedhah dipun lampahi inggih punika gesang miturut dhawuh pangandikanipun Gusti, nindakaken katresnan dhumateng Gusti lan para sedherek sadaya.

Menawi sadaya saged kelampahan kanthi temen, tamtunipun kahanan lan papan ingkang makmur kados ing swarga punika badhe dipun tampi. Saking bab punika, cetha sanget bilih kangge anampeni papan lan kahanan ingkang sae utawi makmur, punika mbetahaken perjuangan. Manut kaliyan Gusti, mbudidaya gesang ingkang nyondongi kaliyan karsanipun Gusti punika boten kagem unén-unén kemawon, ananging kedah dipun lampahi kanthi saestu.

Pramila, mirsani kawontenaning jaman ingkang tansaya tebih saking kahananing swarga, mangga kanthi temen kita sami mbudidaya gesang. Kita tansah pitados bilih Gusti punika sampun nyawisaken papan ingkang endah kagem soksintena ingkang manut kaliyan panjenenganipun, inggih punika gesang bebrayatan ingkang kebak katentreman, ugi gesang enggal ing kraton swarga.[dvd]

“Mbudidaya gesang nuwuhaken berkah ingkang endah kados lemahing swarga.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak