One Man Show Renungan Harian 24 April 2018

Waosan  :  I Babad  11 : 1-9  I Pamuji: KPK 147 : 1,2
Nats:
Saya suwe panguwaose Sang Prabu Dawud saya gedhe, amarga Pangeran Yehuwah, Gustine sarwa tumitah nganthi marang panjenengane

One man show” (pertunjukan tunggal)  nedahaken model kepemimpinan ingkang dipunayahi  naming dening  tiyang setunggal. Katetepan dipundhut piyambak, upaya lan asilipun katindaken lan karaosaken  piyambak. Nyarengi kepemimpinan model punika lajeng  tuwuh pangraos gumunggung. Pemanggih “aku kok” utawi “Aku paling dibutuhke”, “Aku paling apik”, “Yen ra ana aku kaya apa dadine”.

Carios saking Tawarikh kala wau nedahaken kados pundi Daud piniji  dados Ratunipun Israel.  Kenging menapa Daud piniji ? Saking waosan ayat 2 kados-kados kranat prestanipun Daud piyambak. Kaserat, nalika Prabu Saul ngasta pamrentahan, Daud ingkang mimpin mobah mosiking tiyang Israel. Kaprigelanipun Daud  mangun strategi perang dadosaken pinunjul. Awit kasetyanipun,  Daud jinebadan dados ratu dening para sesepuh Israel. Kados dhawuhipun Gusti lumantar Samuel.

Nanging saking ayat 9 kaserat bilih ingkang njalari  panguwaosipun Daud  sangsaya agung  sanes  krana  “one man show” utawi pambudidaya, kakiyatan, kasagedanipun  piyambak. Gusti ingkang makarya saha nganthi gesangipun. Daud dipunsarengi Gusti.

Salajengipun Daud nindakaken kapemimpinanipun kanthi mangun lan makarya sesarengan. Daud nimbali sinten ingkang saged ngawonaken tiyang Yebus,   piniji dados panggedhe  lan pemimpin. Mila  lair kapemimpinan Yoab ( anak Zeruya), Yasobam, Eleazar, lan sapanunggalanipun. Para prawira punika ugi ingkang nderekake  pakaryanipun  Daud.

Kesuksesan ingkang kita gayuh sejatosipun sanes wujuding kasagedan kita piyambak utawi “one man show”. Sepisan, kakiyatan lan kaprigelan kita  sumberipun saking Gusti. Kaping kalih, kita boten saged ngandelaken dhiri pribadi ingkang sarwa winates. Kadosdene  Gusti ngagem  tiyang-tiyang ing sakiwa tengenipun Daud  dados mitra nggelaraken  pakaryan kagem kaluhuranipun, makaten ugi wonten ing gesang kita. Gusti  ngagem mitra, sadherek, tiyang sanes dados wujud panganthinipun tumrap gesang kita. Mila, swawi pitados bilih  boten wonten  “One Man Show”. (nw)

“Jikalau kau ingin pergi cepat, pergilah sendiri.  Jikalau engkau ingin pergi jauh, pergilah bersama dengan orang lain”

 

Bagikan Entri Ini: