Pacawisan Nandhani Katemenan Pisowanan Renungan Harian 2 Maret 2018

2 March 2018

Waosan : Pangentasan 19 : 9b -15 | Pamuji: KPJ No. 28
Nats:
Sira maranana bangsa iku, padha sira konen sesuci ing dina iki lan sesuk. Sarta padha ngumbaha sandhangane.” (ayat 10)

Sawuse kebaktian Minggu Sunel dolan neng omahe Pijay, perlu takon bab manuk pentet sing ditawakake dhek wingi. Dheweke crita yen ing kebaktian Minggu mau, sing mulang pendita pasamuwane. Ngendikane alon tur rada dawa. Pijay dhewe mau esuk ora lunga greja merga mreman neng sawahe pak Kitho.

Sunel : “Rugi nggonku neng gereja mau esuk Jay!”

Pijay : “Njur mengko sore sapa sing mulangAku bisane mangkat kebaktian mengko sore, amarga ra iso nyemayani maneh premanan karo pak Kitho.”

Sunel : “Wartane mau dak rungokne Pendeta tamu, mesthine khotbahe luwih penak Jay.”

Pijay : “Oh…piye yen kowe mangkat greja maneh karo aku….Ben antuk siraman rohani luwih seger.”

Sunel : “Ah kowe, disangkakne kemaruk, neng gereja ping pindho. Wis, wis ngendi manuke ndang tak angkute muleh…”

Pijay : “kuwi lho…kurungane neng sor wit pelem…Nel..nel mangkat gereja kok dipetung untung rugi, ngibadah ki ya cawis ati, tur ekhlas marang sing nggawe urip! Aja-aja merga khotbahe ra cocog, pisungsungmu mbok suda Nel?”

Sunel : “Ya ora! Genah dicawiske wis dhek wingi neng amplop syukur tur dilem pisan, mosok arep disuda.”

Pijay+Sunel : “Ha ha ha ha.”

Sawetawis kita amargi kathah pandamelan asring boten cecawis tata lair lan pacawisan manah rumiyin menawi badhe tindak ngabekti. Malah bokmenawi kesesa-sesa dumugi gereja lajeng bingung pados lenggahan. Wusana boten saged jenak anggenipun ngabekti. Kaserat ing Pranata kita, “Ibadah adalah berhimpunnya warga untuk menghadap dan mewujudkan persekutuannya dengan Tuhan Allah.” Gusti Allah menika Roh, boten kasat mripat. Pepanggihan antawisipun Gusti Allah kaliyan manungsa menika kedadosan wonten ing Pamedharing Sabda Mulya. Kreteg atinipun manungsa anggenipun samekta nyinau, nggegilut Sabda lan ngestokaken ing pigesanganipun mawujud bilih piyambakipun pinanggih kaliyan Gusti Allah piyambak. (PAY)

„Alkitab sarana aben ajeng Gusti Allah kaliyan Umat“

Renungan Harian

Renungan Harian Anak