Kabeh Sedulur, Kabeh Makmur Pancaran Air Hidup 19 April 2024

19 April 2024

Waosan: Purwaning Dumadi 46 : 28 – 47 : 6  |  Pamuji: KPJ. 372
Nats: “Aku dakngadhep marang Sang Prabu Pringon, ngunjuki uninga: Sadherek kawula saha brayatipun bapa kawula, ingkang manggen wonten ing tanah Kanaan, sampun sami dhateng ing panggenan kawula.” (46:31)

Iki jaman milenial dudu kolonial, kabeh wis digital sing meleng bakal tertinggal
Adu domba dilawan dengan adu karya, walau nggak sama kita maju sama-sama
Kabeh sedulur sak Jawa Timur, kabeh sedulur kabeh makmur (2x)

Nalika pilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018, tamtunipun kita asring mirengaken lagu ingkang tembungipun kadosdene kaserat wonten ing inggil. Lagu punika dipun nyanyekaken  Via Vallen, artis saking Sidoarjo ingkang tujuanipun kangge ngajak warga Jawa Timur nindhakaken pilihan gubernur lan wakil gubernur kanthi ayem-tentrem. Senadyan pilihanipun benten, ewosemanten warga kedah sadar bilih sedaya taksih sedulur lan sedayanipun ugi kepingin gesang makmur.

Sasampunipun rama Yakub nampi pawartos bilih Yusuf punika taksih gesang wonten ing Mesir, piyambakipun gadhah semangat kepengin kepanggih Yusuf saderengipun seda. Nampi tiyang sepuh lan para seduluripun punika, Yusuf lajeng sowan wonten ngarsanipun Sang Prabu Pringon saha paring pawartos bilih para seduluripun saking Kanaan sami rawuh wonten ing tlatah Gosyen. Para seduluripun Yusuf sami milih manggen wonten ing tlatah Gosyen awit tanahipun subur lan sae kagem raja kayanipun. Kejawi punika, supados saged ngempal lan mboten kapisahaken satunggal lan satunggalipun karana tiyang Mesir nganggep nistha sedaya pangon mendha. Wonten ngarsanipun Sang Prabu Pringon, Yusuf matur kanthi jujur bilih seduluripun sami angon menda. Pungkasanipun, Sang Prabu Pringon paring palilah dhateng tiyang sepuh lan seduluripun Yusuf manggen wonten ing Gosyen. Kejawi punika, Sang Prabu Pringon ugi paring “kesempatan” dhateng saduluripun Yusuf ingkang trengginas saged dipun dadosaken pemimpin pangoning raja-kaya kagunganipun sang Prabu (47:5-6).

Saking cariyos punika kita pikantuk piwucal: Sepisan, senadyan sampun dados panguwaos wonten ing Mesir saha ngraosaken gesang mulya lan makmur, Yusuf taksih emut lan purun mbudidaya katentreman saha kalajenganipun gesang para seduluripun nalika ngadhepi pacobening gesang, inggih punika pailan.  Kapindho, kita kedah purun ngakeni kanthi jujur kawontenanipun gesang kita. Awit kajujuran dados sarana kita mujudaken gesang ingkang ayem, tentrem, adil lan makmur tumrap sagung tumitah. Amin. [Gmbul].

“Yen makmur, aja lali marang sedulur.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak