Yes or No Renungan Harian 18 April 2018

18 April 2018

Waosan : Wulang Bebasan 9 : 1 – 6 | Pamuji : KPJ. 65
Nats
: “Ninggala kabodhoan, supaya padha urip, lan nuruta dalane pangreten” (ayat 6)

….Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tau mana yang akan kau berikan padaku….”. Makaten sakedhik penggalan syair lagu era 1980 ingkang dipun populeraken Arie Wibowo saking group band “Bill & Brod”.  Lagu punika paring gambaran kados pundi tiyang ingkang dipun tresnani bade maringi “madu utawi racun”. Punika temtu perkawis ingkang mboten gampil. Kados ing gesang asring kathah perkawis ingkang mbetahaken pilihan ingkang ewet. Nanging sedaya pilihan punika temtu kagungan resiko piyambak-piyambak.

Kitab Wulang Bebasan paring kawigatosan dhateng tiyang ingkang purun milih kawicaksanan. Punapa punika kawicaksanan ? Kawicaksanan punika artosipun mangertosi ingkang sae lan dipun lampahi. Nanging nindakaken perkawis punika mboten gampil, asring kita mangertos ingkang sae nanging mboten kita lampahi, utawi kita mangertos punika mboten sae nanging kita lampahi. Waosan kita cetha, ing ayat 6, “…ninggala Kabodhoan, supaya urip”. Artosipun supados kita milih kawicaksanan. Bilih kita gadhah kawicaksanan, kita saget milih ingkang sae. Manungsa lan kita sami asring dawah wonten ing pilihan ingkang bodo, amargi mboten ngandelaken Gusti Allah ingkang dados sumbering kawicaksanan. Gusti Allah punika sumbering kawicaksanan wonten ing gesang, krana makaten sumangga kita nyuwun kawicaksanan saking Gusti Allah. Kados pundi caranipun? Caranipun kita kedah manut margining pangertosan supados saged mangertos lan nampi kawicaksanan saking Gusti Allah. Gusti Allah sampun paring sih rahmat katresnan dhumateng manungsa. Lajeng, kadospundi kita milih undanganipun Gusti Allah punika ? Kados lagu “madu dan racun”, ingkang pundi kita pilih. Madu punika kawicaksanan. Racun punika, kabodhohan.

Gusti Allah paring kebebasan dumateng manungsa kangge milih, nanging Gusti Allah ngersakaken kita  purun milih kawicaksanan wonten ing gesang supados kita mboten dados tiyang ingkang dipun wastani “bodho”. Kados pundi kita, Yes or No?  (Kulz)

“Sumber kawicaksanan punika Gusti Allah, mangga nderek margi kawicaksananipun”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak