Ngadeg Saking Dhawah Renungan Harian 16 Mei 2018

16 May 2018

Waosan : Ezra 9:5–15  Pamuji : KPJ.178a
Nats: Bareng wayah kurban soré iku aku banjur ngadeg saka anggonku nyiksa awakku,…” (ay. 5a)

Boten sakedhik tiyang ingkang menawi saweg nampi reribet lajeng malah nyiksa dhiri utawi gesangipun piyambak. Sampun sangsara, malah nyengsakaken gesangipun piyambak. Contonipun, menawi saweg nampi reribet ing gesangipun, lajeng nyalah-nyalahaken dhirinipun piyambak, nesoni tiyang sak griya, malah ing pandamelan kanca-kancanipun ugi dados sasaran, lsp… Punika satunggal conto tumindak ingkang nyiksa utawi mulasara dhiri. Boten luwar saking masalah, nging malah nambahi masalah.

Ezra,rumaos nggadhahi momotan ingkang awrat, awit piyambakipun manggihi boten sekedhik umat ingkang gesang mbaléla saking karsanipun Allah. Ezra kagèt sanget lan prihatos manggihi kanyatan punika. Awit, sedaya punika kalampahan sa’sampunipun Gusti Allah maringi pangluwaran saking pambuwangan. Amargi sanget anggènipun kagèt lan prihatos, mila Ezra lajeng ndhoprok dheleg-dheleg.

Nging, pranyata anggènipun ndoprok punika boten dangu. Karaosaken déning Ezra sedaya punika malah nyiksa dhirinipun piyambak lan boten mrantasi masalah. Sedaya sampun kelampahan, boten saget dipun puter wangsul. Mila Ezra gumrégah ngadeg, dedonga dhumateng Gusti. Ezra ngakeni sedaya kawontenan punika wau, blaka-suta ing ngarsanipun Gusti Allah,sarta nyuwun pangapuntenan. Piyambakipun pitados, pangapunten saking Gusti Allah dados bunci utawi modal kanggé ndandosi pigesangan ingkang sampun risak, ingkang tebih saking karsanipun Gusti Allah, tumuju gesang ingkang sayektos.

Taksih wonten ingkang remen nyiksa dhiri lan gesangipun menawi saweg tampi reribet utawi masalah ? Lelampahan punika boten piguna, boten mrantasi masalah, malah nambahi momotan. Mila mangga nuladha Ezra, énggal ngadeg, dedonga dhumateng Gusti nyuwun pangapuntenan, nyuwun pitedah lan kekiyatan. Pitados, Gusti tamtu mitulungi.[wn]

 “Uripmu pasrahna marang Pangéran Yehuwah sarta kumandela marang Panjenengané, Panjenengané kang bakal tumidak.” (Jabur 37: 5)

Renungan Harian

Renungan Harian Anak