Pisungsung Kang Aji

Waosan : Ibrani 13 : 1 – 8, 15 – 16 | Pamuji : KPK 187
Nats: “Ayo kita tansah padha saos sukur marang Gusti Allah, minangka kurban kita lantaran Gusti Yésus. Yakuwi kurban sing kasaosaké nganggo tetembungan kagem kaluhuraning Asmané… nindakaké kabecikan lan tulung-tinulung, awit yakuwi kurban sing gawé renaning penggalihé Gusti Allah.”[ayat 15 – 16]

Sedaya tiyang Kristen tamtu sampun kulina sanget ngaturaken pisungsung dhumateng Gusti Allah. Ing dinten Minggu menika ugi kita tamtu ngaturaken pisungsung wonten ing pangabekti ing greja. Tamtunipun pisungsung kita selaras kaliyan kawontenan kita, kaliyan berkahipun Gusti ingkang sampun kita tampeni lan tamtu kanthi sukalilaning manah, boten srana kepeksa. Malah arta ingkang kita saosaken tamtu ugi arta ingkang sae, sanes ingkang sampun kusem, lungset lan anggenipun nyaosaken boten dipun untel-untel, amplopipun ugi boten dipun tekuk-tekuk. Nanging kita prelu pitaken: menapa Gusti Allah kinten-kinten rumaos marem nampeni pisungsung kita menika?

Ingkang dados pisungsung sukur kita dhumateng Gusti Allah menika boten namung arupi arta ingkang kita kempalaken ing pangibadah. Pisungsung ingkang langkung aji nggih menika pangucap lan tumindak ingkang murugaken asmanipun Gusti Allah kaluhuraken ing sadhengah papan lan wekdal. Pepujian kita dhumateng Gusti kedah kanthi sawetahing manah kita. Pangucap kita kedah cundhuk kaliyan isining manah lan wujuding lampah ingkang katuntun dening Roh Allah. Sampun ngantos pepujian kita namung angger mungel! Pangucap kita sampun ngantos lamis!

Tindak-tanduk kita kedahipun ugi dados pisungsung dhumateng Gusti. Minangka pisungsung konjuk dhumateng Gusti tamtu tindak-tanduk menika ingkang saestu sae. Kadhawuhaken ing inggil “…kabecikan lan tulung-tinulung, awit yakuwi kurban sing gawé renaning penggalihé Gusti Allah.” Kasaenan menika kedah kita tindakaken boten namung dhateng tiyang ingkang sae dhateng kita. Nanging ugi kita tindakaken dhateng tiyang ingkang boten kita tepangi, neneka, dhateng tiyang ingkang boten sae. Ugi kita tindakaken dhateng tiyang ingkang sae kawontenanipun, langkung-langkung dhateng tiyang ingkang rekaos gesangipun. [st]

“Misungsungna bandha, pangucap lan tumindak kang becik!”

 

Bagikan Entri Ini: