Nyingkirake Kang Ala

12 September 2017

Waosan: Pangandharing Toret (Ulangan) 17: 2 – 13 I Pamuji: KPK 114: 1,2
Nats:
“Wong kang kumawani ora ngestokake dhawuhe imam kang ngadhep nglakoni ayahane Pangeran Yehuwah, … wong iku kaukuma pati. Kaya mangkono anggonmu nyingkirake kang ala saka ing satengahe Israel.” (ayat 12 lan 7b)

Wiwit sakawit kita katimbalan dados berkah tumraping jagad. Dados berkah ing antawisipun, nyirnakaken ingkang awon lan boten dhatengaken piawon; boten ndadosaken jagad menika sangsaya awon lan kebak piawon.

Mbengkas saliring brahala lan para tiyang ingkang manembah dhateng brahala dados jejibahanipun bangsa Israel. Tiyang ingkang manembah dhateng brahala, kedah kaukum pejah. Nanging ugi kedah wonten seksinipun kalih utawi tigang priyantun ingkang jujur lan sarembag. Menawi wonten prekawis ingkang ewet sanget kaputusaken, kados bab raja pati, gugat-ginugat, raja tatu (8), kedah nyuwun putusan dhateng para imam tiyang Lewi lan dhateng pangadilan papan suci.

Isrrael kedah manut dhateng pitedah ingkang kaparingaken lan kanthi setya tuhu nindakaken putusan ingkang kadhawuhaken, lan boten nyimpang mangiwa utawi manengen. Sinten ingkang kumawantun boten ngestokaken dhawuhipun imam ingkang nindakaken ayahanipun Gusti Allah, utawi dhateng hakim, kedah kaukum pejah. Kaangkah supados sabangsa sedaya sami mireng, satemah ajrih lan boten badhe kumawantun malih.

Kita ugi katimbalan nyingkiraken ingkang awon lan piawon saking  antawis kita. Paratingkahing gesang manembah dhateng brahala kados ingkang dipun tindakaken dening bangsa Israel, saged kemawon kelampahan lan kita tindakaken ing  gesang kita padintenan, mliginipun ing babagan gesang karohanen. Wonten kemawon brahala-brahala ingkang kita wontenaken lan kita sembah, saged ugi bandha, drajat, pangkat, jimat tumbal japa mantra, lsp….bab-bab ingkang langkung kita tengenaken/ tresnani, katimbang Gusti Allah. Menika sedaya kedah kita singkiraken. Mekaten ugi penggalih, raosing manah utawi tumindak ingkang awon, nerak wewaleripun Gusti, upaminipun: raja pati, raja tatu, gugat-ginugat, nuruting kapencuting daging: laku jina, laku rusuh, nguja hawa napsu, sesatron, pasulayan, meri, mung mikir awake dhewe, goroh, mendem, lsp, kedah kasingkiraken saking antawis kita. Sumangga tansah dados berkah lan margining berkah kangge sesami! (SS)

“Bengkasen brahalamu supaya ora mbubrahi uripmu!”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak