Kawilujengan Karana Setya

26 November 2016

Waosan : Matius 24 : 1 – 22 | Nats : Ayat 13 | Pamuji : KPK 151

Kawontenaning ISIS (Islamic State of Iraq Syria) ndadosaken kaprihatosan ingkang sanget. Punapa ingkang dipun tindakaken boten ndadosaken ayem lan tentrem. Malahan ndadosaken tiyang kathah ajrih, kuatos, lan sedhih. Kawontenan terror bom ing Indonesia, Prancis, Jerman dados gambaran kados pundi tumindakipun ISIS punika sampun boten manusiawi malih. Kathah tiyang Kristen dipun siksa lan dipun pejahi. Saking kedadosan punika, ing pemanggih kita saged ugi wonten pitakenan ”apa iki tandha-tandha pungkasaning jaman?”

Gusti Yesus ngandika dhateng para sakabatipun bilih badhe wonten titi wancinipun, para tiyang pitados dipun siksa, dipun pejahi sarta dipun sengiti dening para bangsa karana Asmanipun Gusti. Badhe wonten wekdal, para nabi palsu memucal ajaran palsu ingkang nasaraken tiyang kathah. Senajan mekaten Gusti Yesus ngantepaken iman para pitados bilih sinten ingkang setya ngantos dumugining pati, badhe kaparingan kawilujengan.

Netepi kasetyan dhateng Gusti Yesus punika boten cekap ing pangucap. Kasetyan dhateng Gusti kedah kita tindakaken ing gesang padintenan. Wantun ngadhepi sedaya perkawis, wantun dados seksinipun Gusti ngantos dumugi ing pati. Bingah lan sisah, kita boten badhe nilar Gusti Yesus karana kita pitados Gusti tansah nganthi lan ngayomi kita. Kasetyanipun Gusti Yesus dhateng Allah Sang Rama ngantos dumugi ing pati dados gambaran kangge kita, kados pundi kedahipun kita ugi setya dhateng Gusti Yesus.

kap ing pangucap. Kasetyan dhateng Gusti kedah kita tindakaken ing gesang padintenan. Wantun ngadhepi sedaya perkawis, wantun dados seksinipun Gusti ngantos dumugi ing pati. Bingah lan sisah, kita boten badhe nilar Gusti Yesus karana kita pitados Gusti tansah nganthi lan ngayomi kita. Kasetyanipun Gusti Yesus dhateng Allah Sang Rama ngantos dumugi ing pati dados gambaran kangge kita, kados pundi kedahipun kita ugi setya dhateng Gusti Yesus.

Tiyang Kristen nandhang sangsara, dipun kuya-kuya, dipun pitenah, dipun mengsahi sesami karana pitados dhateng Gusti Yesus, punika risiko ingkang kedah kita tampi. Sampun ngantos kita semplah lan nilar Gusti Yesus. Kita kedah kiyat ngadhepi sedaya perkawis. Kita kedah setya manggul salib sarta nindakaken karsanipun Gusti. Karana kasetyan dhateng Gusti punika nuwuhaken berkah kawilujengan, mangga kita tansah setya dhateng Gusti Yesus. Kita lampahi gesang kanthi dhasar katresnan lan kasetyan dhateng Gusti. Gusti Yesus ingkang wonten swarga tansah nunggil dhateng kita. [AR]

“Wong bener lan setya mring Gusti binerkahan wilujeng uripe.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak