Waosan: Yeremia 28:5-9 | Pamuji: KPK 127
Nats: “Nanging mungguh sawijining nabi kang meca bab tentrem rahayu, manawa pameca iku kayektenan, lagi disumurupi, yen nabi iku kautus dening Sang Yehuwah temenan” (ay.9)

Mbokmenawi kita asring mirengaken tetembungan utawi janji-janji manis nalika wonten ing mangsa Pemilukada utawi Pilpres. Meh saben politisi badhe ngaturaken program-program kerja kanthi gamblang lan jujur, ananging wonten ugi ingkang tumindak mboten jujur. Ingkang langkung fatal malih nalika anggenipun ngaturaken janji-janjinipun ngasta kawibawaning Gusti Allah supados pikantuk dukungan suara.
Bangsa Israel ingkang saweg gesang wonten ing manca negari minangka bangsa ingkang kajajah dening bangsa Babel tamtu nggadhahi pangajeng-ajeng kepingin uwal saking gesang penjajahan. Kepengin ngraosaken gesang minangka tiyang/ bangsa ingkang bebas lan mardika. Kahanan kados punika tamtu pas sanget tumrap tiyang ingkang nggadhahi pepinginan pikantuk simpati saking tiyang kathah, ing ngriki kalebet nabi Hananya, sanajan mboten cetha punapa ingkang dados motivasi utawi tujuanipun.

Maringi pangajeng-ajeng ingkang sae punika sae. Nanging nalika pangajeng-ajeng punika kaparingaken kanthi ngasta kawibawaning pangandikanipun Allah (bdk. ayat 2 & 11) supados tiyang kathah sami mirengaken kanthi estu, kamangka Gusti Allah boten nate paring pangandika kados ingkang dipun aturaken, mila sabda ingkang dipun aturaken saged kawastanan palsu utawi ngapusi. Pangandikanipun Allah namung kangge srana mujudaken kepentingan pribadi, kangge nggayuh tujuan tartamtu.

Kahanan kados punika ugi saged kalampahan wonten ing dunia politik. Politisi utawi golongan tartamtu saged tampil kados tiyang ingkang dipun pilih lan dening Gusti Allah nywantenaken dsabdanipun. Kamangka tujuanipun kangge kamulyanipun pribadi. Warganing bangsa namung dipun apusi, dipun ajak supados manut dhateng piyambakipun.

Cariyos bab nabi Hananya mesthinipun ndadosaken kita tansah waspada. Kathah nabi-nabi palsu kados nabi Hananya ingkang namung ngapusi kangge kepentingan pribadi srana kawibawanipun Allah. Lamun tetembungan dora lan palsu ingkang kaucapaken, kita kedah waspada. [DK]

“Waspadalah…waspadalah!”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak